Sofia Donner

Jurist och föreläsare

Högskolor och universitet är en förvaltningsmyndighet som enligt lag skall ha ordning och reda bland allmänna handlingar och det är av stor vikt att all handläggning görs rättssäkert och korrekt. Ditt arbete ska tålas att granskas men det ska även bidra till att verksamheten är så effektiv som möjligt. Detta innebär ett stort ansvar för administratören som oftast är spindeln i nätet i all dokument- och ärendehantering på myndigheten. Denna fördjupande föreläsning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör förvaltningsrätt, allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav skall omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar. Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.Sofia är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2022
18 oktober

10:30
Rättssäker och effektiv dokumenthantering i högskolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken

Förvaltningsrätt

 • Förvaltningslagens serviceregler – vad förväntas av dig och hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet?
 • Regler för beslutsfattande – underrättelse om beslut och överklagande, omprövning och rättelse av beslut
 • Förvaltningslagen och ärendegången – vilka krav ställer lagen på dig?

Allmänna handlingar

 • Vilka handlingar är allmänna? – så här tar du reda på det
 • Vad innebär ”skyndsamt” egentligen?
 • Vad gäller vid postöppning och hur hanterar man elektroniska format så som epost, sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom högskolan – vad gäller?

 • Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut?
 • Sekretessbedömning – vem gör det och hur ska den gå till för att vara korrekt?
 • Vilka uppgifter skyddas av sekretess

Diarieföring av högskolans handlingar – så skapas ordning, reda, överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen

 • Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i högskolan?
 • Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar med sekretesskyddade uppgifter?