Sofia Donner

Jurist och föreläsare

I skolan upprättas alltmer dokumentation för att säkerställa både elevernas och organisationens resultat och målutveckling. Förutsättningen för att säkerställa kvalité, sökbarhet, användbarhet och integrering av denna dokumentation är en god arkiv- och dokumenthantering och för detta krävs kunskap, samsyn och genomtänkta rutiner. En kommunal skola är en förvaltningsmyndighet och en myndighet ska enligt lag ha ordning och reda bland allmänna handlingar. Detta innebär ett stort ansvar för skoladministratören som oftast är spindeln i nätet i all ärendehantering på skolan. Denna fördjupande föreläsning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav kan omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar. Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.Sofia är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
19 april

10:20
Rättssäker och effektiv dokumenthantering i skolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken

Allmänna handlingar

  • Vilka handlingar är allmänna? – så här tar du reda på det
  • Vad innebär ”skyndsamt” egentligen?
  • Vad gäller postöppning och hur hanterar man elektroniska format så som epost, sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom skolan – vad gäller?

  • Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut?
  • Sekretessbedömning – vem gör det och hur ska den gå till för att vara korrekt?
  • Vilka uppgifter skyddas av sekretess när det gäller skola elevvård etc.

Diarieföring av skolans handlingar – så skapas ordning, reda, överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen

  • Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i skolan?
  • Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar med sekretesskyddade uppgifter?