Sofia Donner

Jurist och föreläsare

Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon är en mycket uppskattad föreläsare i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess. Just nu arbetar hon på Telia som enhetschef och senior juridisk rådgivare med integritetsrelaterade frågor rörande elektronisk kommunikation, GDPR samt integritets- och sekretessfrågor ur ett molnperspektiv.Sofia är med som talare på konferensen Forum för nämndsekreterare 2023

10:15
Juridiken som styr nämndadministrationen – så uppfyller du lagkraven för en rättssäker ärendeberednings- och beslutsprocess

Del 1 – Kommunal- och förvaltningsrätt – regler, tillämpning och aktuella rättsfall

  • Vilka krav ställer förvaltningslagen på en rättssäker hantering av ärenden?
  • Vilka ramar sätter kommunallagen på hantering av ärenden enligt kommunallagen?
  • Vem ska fatta vilka beslut i en kommun?

Del 2 – Offentlighet- och sekretesslagstiftningen – regler, tillämpning och aktuella rättsfall

  • Hur säkerställer man en rättssäker hantering av allmänna handlingar?
  • Hur vet man vilka handlingar som är allmänna?
  • Vad är skillnaden mellan pappershandlingar och elektroniska handlingar?
  • Vilka uppgifter kan omfattas av sekretess?
  • Hur gör man en sekretessbedömning?
  • Hur ska man diarieföra och arkivera allmänna handlingar?