Sofia Donner

Jurist och föreläsare

Som registrator är du navet i myndighetens informationshantering. För att kunna förvalta och utveckla din roll och verksamhet gäller det att vara uppdaterad kring de juridiska förutsättningarna och hur dessa kan påverka ditt dagliga arbete. Som registrator är du offentlighetsprincipens stora försvarare men blir också en viktig grindvakt för att säkerställa en rättssäker hantering. Detta ställer höga krav på att man är uppdaterad kring rättsområdet och hur man tillämpar regelverket i praktiken. Men vad gäller kring allmänna handlingar och hur handlägger man dom på bästa sätt vid registrering, utlämnande, rensning och gallring? Vad är offentligt och vad omfattas av sekretess och hur förhåller sig GDPR till offentlighetsprincipen?

Under detta fördjupningspass kommer du att få uppdatera dina kunskaper inom viktiga delar av den juridik som påverkar ditt arbete som registrator. Du få ta del av en pedagogisk genomgång av komplex lagstiftning och nyheter inom området som är viktigt att ha koll på i registratorrollen. Föreläsningen startar med en snabb överblick av kommunal- och förvaltningsrätten och fortsätter sedan med en fördjupning kring offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Därefter kommer en genomgång av GDPR och hur denna lagstiftning förhåller sig till offentlighetsprincipen. Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon är en mycket uppskattad föreläsare i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess. Just nu arbetar hon på Telia som senior juridisk rådgivare med integritetsrelaterade frågor rörande elektronisk kommunikation, GDPR samt integritets- och sekretessfrågor ur ett molnperspektiv.

”Sofia Donner är en mycket kunnig och skicklig talare. Intressant och väldigt lärorik föreläsning.”Sofia är med som talare på konferensen Registrator 2023
30 mars

10:10
Aktuellt kring kommunal- och förvaltningsrätt – en överblick
 • Hur påverkas verksamheten av reglerna kring grunderna för god förvaltning?
 • Rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning – vilka krav ställs?
 • Hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet och vilka nya krav på serviceåtgärder ställs?
 • Effektivitet – vad innebär skyndsamt förfarande, egentligen?

Offentlighets- och sekretesslagen – handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar för registratorer

 • Principer som styr offentlig sektor och vad de innebär för dig som registrator
 • Allmän handling – vad betyder begreppet allmän handling och när är en handling förvarad, inkommen eller upprättad?
 • Vad gäller för elektroniska handlingar såsom e-mail, cookiefiler och logglistor?
 • Hur organiserar du på bästa sätt allmän handling från registrering, arkivering, diariets innehåll, rensning och gallring?
 • Hur hanteras begäran om utlämnande av allmänna handlingar på ett korrekt sätt?
 • Offentlighets- och sekretesslagen – vilka sekretessbestämmelser finns och hur går du tillväga om något går fel?

Dataskyddsförordningen i offentlig sektor – tillämpning och ny praxis

 • Vad betyder GDPR-kraven i registratorns arbete? När blir GDPR tillämplig?
 • Vad gäller för känsliga personuppgifter såsom personuppgifter om lagöverträdelser och personnummer?
 • Särskilt om GDPR i förhållande till offentlighetsprincipen
 • Lagring i moln, vad gäller?