Suzanne Lagerqvist

Fastighetsutvecklare
Nacka kommun

Nacka kommun har tagit fram ett ”Generellt lokalprogram skola” och ”Rumsfunktionsprogram RFP för förskola och skola”. Därtill har kommunens kommunala skolor och förskolor, tillsammans med förvaltningsenheten genomfört ett samarbetsprojekt med medel från Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och medforskare Petter Åkerblom, SLU. Projektet resulterade i ett vägledningsdokument för planering, utformning och förvaltning av utemiljöer för barn och unga och där man har utformat utemiljön i två utvalda pilotförskolor. Detta arbete resulterade också i att man har tagit fram ett friståendet ”Generellt Utemiljöprogram” och ett vägledningsdokument för lärmiljöer inomhus.



Suzanne är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020

14:20
Att skapa hållbara, stimulerande och kreativa lärmiljöer ute och inne i förskolan som inspirerar till lek, lärande och hälsa
  • Vad är viktigt för att lyckas med implementeringen av stimulerande lärmiljöer inne och ute i såväl befintliga förskolor som vid nybyggnation?
  • Hur kan ett bra samspel mellan utemiljön och lokalerna inomhus underlätta för barn och pedagoger att nyttja hela förskolemiljön?
  • Funktionsprogram för inne- och utemiljöer vid nybyggnation av förskolor – så stöttar den fysiska miljön pedagogik och arbetssätt i förskolan
  • Vägledningsdokument för lärmiljöer inomhus respektive utomhus – ett viktigt stöd till verksamheten
  • Lärdomar, erfarenheter och insikter från utveckling av lärmiljöer i befintliga och nya förskolor