Tikki Stanic

Kurator, Visättraskolan
Huddinge kommun

Visättraskolan har gjort en spännande resa från att vara en skola med dåligt rykte och svaga resultat till att bli en skola som både elever och vårdnadshavare söker sig till. Nu är klasserna knökfulla och trivseln har ökat liksom kunskapsresultaten. En avgörande pusselbit är organisationen där man valt att rekrytera kuratorn Erik Hall, från skolkurator till biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. De har även skapat ett trygghetsteam organiserat under elevhälsa som Tikki Stanic, kurator och beteendevetare är ansvarig för. Detta har satt elevhälsan högt på agendan. Under det senaste året har Visättraskolan fått ta emot många studiebesök för att berätta om sitt framgångsrika elevhälsoarbete. Skolan har även lyfts fram som ett gott exempel, bland annat i TV 4 Nyhetsmorgon, P1-morgon och nu i senaste rapporten av Stiftelsen Friends, på hur man kan minska otrygghet, utanförskap och konflikter. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur Visättraskolan integrerar elevhälsoarbetet i skolans systematiska kvalitetsarbete för att på så sätt skapa bästa möjliga resultat genom att få lärande och elevhälsa att gå hand i hand.Tikki är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

10:40
Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så integrerar du elevhälsoarbetet så att det blir en central funktion i hela skolans systematiska utvecklingsarbete
  • Hur kan du skapa de förutsättningar och strukturer som krävs för att elevhälsa och lärande ska kunna gå hand i hand?
  • Systematiskt kvalitetsarbete för alla elevers skolframgång – så blir elevhälsoarbetet en självklar och integrerad del av skolans övriga utvecklingsarbete
  • Systematisk uppföljning och utvärdering – metoder för att utvärdera effekter och resultat av elevhälsans arbete
  • Från teori till konkret arbete – så arbetar vi i praktiken för att möjliggöra hela skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Framgångsfaktorer för ett salutogent förhållningssätt och förtroendefulla relationer med fokus på det centrala i uppdraget