Tino Skovlund

Leg. Lärare i fritidshem
Karlstads kommun

Leken ger eleverna unika möjligheter att lära under andra former och att utveckla både kreativitet och sociala förmågor. Samtidigt är den också en viktig länk pedagog och elev emellan för att lära känna elevernas intressen och behov och möjliggöra starka relationer. Det står i styrdokumenten att fritidspersonal ska främja lek men hur kan man arbete strukturerat med något så abstrakt och svårmätbart som lek i en skola som premierar mätbarhet? Hur hänger lek, lärande och relationsskapande ihop egentligen och måste lek vara lärande för att få plats i fritidshemmet? Hur kan vi skapa bättre förutsättningar och mer utrymme för lek och hur kan man medvetet arbeta med leken för att främja elevernas nyfikenhet och vilja att utforska och lära? Tino Skovlund har över tjugo års erfarenhet som fritidspedagog och att utveckla lek och lärande där pedagogik och didaktik går hand i hand. Just nu arbetar han som projektledare för Fritidsbankens skolsatsning och brinner för elevernas rätt till aktiva raster under skoldagen. Han är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare och under denna föreläsning kommer du att få många nya tips och idéer på hur ni kan utvecklaleken som ett pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande på fritids.Tino är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
26 januari

16:00
Lek och sociala relationer som pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande på fritids
  • Den livsviktiga leken – vad är det som händer och hur hänger leken, relationsskapandet och lärandet ihop?
  • Hur kan vi skapa bättre förutsättningar och mer utrymme för lek på skolrasten och fritidshemmet?
  • Om leken som en kreativ och relationsskapande arena för vidgat lärande
  • Hur kan man medvetet arbeta med leken för att främja elevernas nyfikenhet och vilja att utforska och lära genom lek?
  • Att leda andra pedagoger i arbetet – om vikten av ett gemensamt språk för leken och hur den då kan bli en drivkraft i kompetensutveckling och kvalitetsarbete bland personalen