Tobias Lundberg

Kommunikativ handläggare
TIllväxtverket

Ett väl fungerande näringsliv är av stor betydelse för att samhällen ska utvecklas positivt. Kommunerna har en viktig roll i att skapa ett bra företagsklimat men förutsättningarna att stötta företagen ser olika ut i landets kommuner. Maria och Tobias arbetar på Tillväxtverket med ”Tillväxtskapande samhällsplanering. Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att förbättra samordningen mellan näringslivsutveckling och samhällsplanering, både lokalt och regionalt. Som en del i det arbetet har Tillväxtverket på uppdrag av regeringen stöttat kommuner som arbetat med att testa metoder och arbetssätt som skulle kunna öka attraktionskraft, förbättra näringslivsklimat och skapa bred samverkan i planeringsfrågor.Tobias är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 1

09:40
Så skapar du ett robust och hållbart näringslivsklimat – ta del av Tillväxtverkets bästa tips och erfarenheter från kommuner som arbetat med att utveckla företagens förutsättningar
  • Vad karaktäriserar ett framgångsrikt näringslivsutvecklingsarbete och vilka förmågor behövs för att lyckas?
  • Så främjar man tillväxt, stärker företagsklimatet och skapar en konkurrenskraftig kommun – framgångsrika metoder och insatser
  • Hur ser framtidens attraktiva näringslivskommun ut och vad kommer att efterfrågas?