Ulrika Sahlin Munkby

Utbildare
Stratsys AB

Som skoladministratör har du ett stort ansvar att backa upp rektor och vara ett strategiskt chefsstöd. Men skolans värld är komplex och spänner över en rad olika områden. Under denna föreläsning kommer ett stort fokus att läggas på ekonomistyrning och personalhantering. Två otroligt viktiga men svåra områden. Att skapa ekonomisk balans i skolan med en åtstramad budget och bibehållen kvalitet är en mycket komplex uppgift. Personaladministrationen i skolan är också snårig och berörs av en mängd olika lagar och kollektivavtal. När dessa områden dessutom ska hanteras som ett bland många andra ansvarsområden är det viktigt att man är uppdaterad så att arbetet blir korrekt hanterat utan att ta alltför mycket tid i anspråk.Ulrika är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör
Dag 1

11:30
Ekonomistyrning på skolan – hur får du skollagen, timplanen, tjänstefördelningen och budget att harmoniera med varandra?
  • Det ekonomiska flödet på din skolenhet – så ser årshjulet med kostnader ut
  • Att hantera det faktum att skolans budgetår och verksamhetsår inte harmonierar – så bygger du strukturer för planering och framförhållning
  • Hur kan man synliggöra befintliga resurser som skulle kunna användas mer effektivt tillbaka in i verksamheten?
  • Hur får du tilldelad budget att leva upp till skollagens krav? Hur optimeras personalresurserna samtidigt som du uppfyller klassernas planerade lektionstimmar?
  • Resursfördelning av personal och pengar – från person till funktion och från pengar till ”tid med elev”
  • Rektorns förväntningar på skoladministratören – så tydliggörs rollen och ansvarsfördelningen för bättre samarbete