Zeinab Shareef

Logoped och M.Sc.
Undervisar på Karolinska Institutet

Zeinab Shareef är legitimerad logoped med masterexamen i logopedi. Hon har ett särskilt intresse för flerspråkighet och språkstörning, vilket också är fokus i hennes kliniska arbete och föreläsningar. Zeinab har varit verksam som skollogoped på grundskola med hög andel flerspråkiga elever. Hon har också arbetat kliniskt med utredning och behandling av språkstörning, och med utveckling av utredningsförfarandet vid flerspråkighet. Zeinab undervisar på Karolinska Institutets logopedutbildning om språkstörning vid flerspråkighet och om interkulturell kompetens som en nyckel till jämlik vård.Zeinab är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
24 mars

11:30
Språkstörning hos flerspråkiga elever
  • Vad påverkar den språkliga utvecklingen hos flerspråkiga barn?
  • Hur kan språkstörning hos flerspråkiga barn fångas upp?
  • Vilka faktorer bör vi ta hänsyn till vid språkbedömning?
  • Hur kan vi arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stötta flerspråkiga elevers språkutveckling?