Utförarverksamhet – Att få bli kapten på sin egen skuta


Hur du på bästa sätt kan hjälpa brukarna med sysselsättning eller anställning

Jenny Wallentin, tidigare SIUS – och arbetskonsulent, kommer att guida dig genom sina erfarenheter av att vara medskapare och en möjliggörare i arbetet med att stödja ungdomar med funktionsnedsättning till anställning eller en meningsfull sysselsättning. Du kommer att få ta del av medgångar, motgångar, framgångsfaktorer, förhållningssätt och arbetssätt på resan mot en ny verklighet. Jenny kommer även lyfta fram de svårigheter hon upplevt i sin yrkesroll, moral och etik. Du får aktivt arbeta med frågor om att skapa nya vägar för brukare som vill utveckla sin kompetens för livet och uppnå ett jämlikt liv utifrån sina egen förmåga.

Ur Innehållet

  • Hur blir du en medskapare till en ny verklighet för brukaren? Vilket förhållningssätt ska du välja?
  • Hur identifierar och kartlägger du behov hos olika individer?
  • Vilka befattningshavare ska involveras?
  • Vilken roll har arbetsterapeuten för att förverkliga målet om en ny verklighet?
  • Hur sätter du realistiska mål för varje individ? Vilken skuta ska vi bygga?
  • Vilka förväntningar skapar du med att låta brukare bli kapten på sin egen skuta?
  • Vad innebär ökad delaktighet i sitt liv i beslutande insatser, assistans, boende eller sysselsättning?

Hålltider för fördjupningspasset
13:15-14:30 Fördjupningen inleds
14:30-15:00 Eftermiddagskaffe
15:20-16:30 Fördjupningen avslutas


Jenny Wallentin
Utbildare, handledare och föreläsare inom socialt arbete
Läs mer

Jenny, utbildad Socialpedagog, fil.kand. i Socialt arbete, har lång erfarenhet av att möta barn, unga och vuxna i utsatta livssituationer med eller utan en funktionsnedsättning. I över 20 år har hon verkar inom många av områdets olika yrkesområden, så som gymnasiesärskolan, ”vanliga skolan” specialskola för döva och hörselskadade, boende enligt LSS, daglig verksamhet inom LSS samt arbetsförmedlingen. De senaste 7 åren har Jenny fokuserat på ”övergången mellan skola av arbetsliv” för unga vuxna med en funktionsnedsättning, dels som anställd som SIUSkonsulent på arbetsförmedlingen och det senaste arbetskonsulent inom daglig verksamhet. Sedan drygt ett år tillbaka driver Jenny sitt egna företag som syftar till att sprida kunskap, erfarenheter och aktuell forskning av att arbete med personer som har en funktionsnedsättning och dess möjligheter till att då delaktighet i samhället på lika villkor.

Läs mer om fördjupningen Framtidens LSS 2023