Juridiken kring dagvattenhantering och aktuell rättspraxis


Så skapar du förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och ett gott omhändertagande av dagvatten

För att säkerställa att det planeras och byggs för en säker och hållbar dagvattenhantering är det viktigt att i ett tidigt skede klargöra ansvaret för dagvattenhanteringen samt nå en juridisk korrekt hantering av dagvatten i detaljplanearbetet. Du som är delaktig i miljö-, dagvatten- och planeringsarbetet har en viktig roll att känna till hur man bör hantera lagstiftningen i planerings- och genomförandeprocessen.

Under denna särskilt framtagna fördjupning, kommer Jonas Christensen att gå igenom lagstiftningen och den senaste rättsutvecklingen kring dagvattenhantering. Jonas tar upp vanliga juridiska frågor gällande dagvattenhantering utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster med mera.

Fokus ligger på hur bör tolka lagstiftningen, men också hitta vägar framåt för att tydliggöra ansvarsfördelningen, nå ett enkelt plangenomförande och ett gott omhändertagande av dagvatten. Du kommer att få rekommendationer på hur du kan reglera dagvatten i detaljplaner och avtal samt hur du kan få in åtgärder för klimatanpassning i detaljplaneprocessen.

 13:00 Fördjupningspasset startar

Ur innehållet

 • Juridiken kring dagvatten – en översikt
 • Den dagvattenjuridiska kartan – viktiga begrepp och definitioner
 • Hur kan du förstå och agera i gränslandet mellan utsläpp av avloppsvatten och markavvattning?
 • Juridiken kring skydd mot olyckor och annan krisberedskap

Dagvatten i miljöbalken och vattentjänstlagen

 • Vem är det som är ansvarig för avledning, LAV och MB?
 • Vem kan vara verksamhetsutövare enligt MB och vad innebär det? (enskilda, samfälligheter, huvudmän)
 • Vem ansvarar för att MKN innehålls?
 • När krävs det tillstånd respektive anmälan enligt MB?

Plan- och bygglagen ur ett dagvattenperspektiv

 • Att marken ska vara lämplig för bebyggelse
 • Vikten av att inse att all mark inte är lämplig för alla former av exploatering
 • Dagvatten i översiktsplaner
 • Om vikten av att alla nämnder och förvaltningar är med i den kommunala dagvattenplaneringen

Dagvatten i detaljplaner

 • Grunder och utgångspunkter för detaljplaneläggning
 • Vad som kan styras upp med planbestämmelse, bl.a. utifrån Boverkets vägledande dokument
 • När det inte går att styra med planer, kan man då använda avtal?

 16:00 Fördjupningspasset avslutas

Avbrott görs för eftermiddagskaffeFördjupningspasset är med på konferensen