Kartläggning och anpassning av lärmiljön för elever med matematiksvårigheter


Denna eftermiddag kommer att fokusera på hur man planerar och utvecklar matematikundervisningen för elever med problematik inom matematiken. Under detta fördjupningspass får du lära dig vilka orsaker det kan finnas till inlärningssvårigheter och hur vi kan identifiera elever med matematiksvårigheter. Du får också ta del av hur du kartlägger en elevs matematikkunskaper så att du lättare kan förstå vilka anpassningar som kan främja elevens lärande.

Under fördjupningseftermiddagen får du, utifrån beprövad erfarenhet och forskning, ta del av praktiska exempel som du direkt kan använda i klassrummet och som ökar chansen till måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter.

Detta fördjupningspass kommer att beröra:

  • De främsta orsakerna till inlärningssvårigheter inom matematik och hur vi lättare kan identifiera elever med denna problematik
  • Hur kan vi kartlägga elevens matematikkunskaper för att förstå deras behov och förutsättningar
  • Att utifrån kartläggningen anpassa undervisningen för elever med matematiksvårigheter för att främja kunskapsutveckling

Hålltider
13:15 Fördjupningspasset inleds
16:45 Fördjupningspasset avslutas

Vi bryter passet för eftermiddagskaffe. 


Madeleine Löwing
Fil.dr i matematikämnets didaktik
Läs mer

Madeleine Löwing är Fil.dr. i matematikämnets didaktik. Hon har lång erfarenhet av forskning och utveckling med inriktning mot grundläggande matematikinlärning på grundskolan och även gymnasieskolan. Hon är konstruktör av Skolverkets Diamantdiagnoser och har även varit författare inom Matematiklyftet.

Läs mer om fördjupningen Matematiksvårigheter