Ledarskap för engagemang och förändring i dagens moderna organisationer


Vi lever i en föränderlig tid och offentlig sektor står inför många och stora utmaningar. För att hantera dessa behöver stora anpassningar till nya förutsättningar göras men hur gör man det på ett hållbart sätt som skapar motivation och engagemang när ekonomin krisar och förändringsbehoven är stora?

Arbetspsykologiforskning visar att engagemang korrelerar starkt både med individens eget välbefinnande och prestation samt med organisationens måluppfyllelse.

Under denna temadag kommer vi att belysa avgörande faktorer för hur du skapar driv i förändringsarbetet genom att tillvarata kraften av ett starkt medarbetarengagemang.

Från måste till vill – motivation och engagemang som ett strategiskt verktyg för förändringsarbete och verksamhetsutveckling

  • Människan, ledarskapet och medarbetarskapet – hur kan vi öka engagemanget i förändringstider?
  • Vad vill vi uppnå med förändringen och hur kan vi sätta konkreta och mätbara mål? – Om vikten av en tydlig vision och berättelsen om varför
  • Hur kan vi visualisera resultatet för att skapa engagemang och delaktighet?
  • Hur kan vi identifiera utmaningar och motstånd som förändringen föranleder och hur kan vi på bästa sätt hantera det?
  • Det goda ledarskapet – vad krävs för att upprätthålla engagemanget och skapa hållbara resultat över tid?


Hålltider för temadagen

08:55 Sändningen startar
09:00 Temadagen inleds
16:30 Temadagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott på för- och eftermiddagen samt runt lunch.


Niklas Delmar
Föreläsare, utbildare och rådgivare
HejEngagemang!
Läs mer

Niklas Delmar är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och utbildare med en lång bakgrund som företagsledare i en rad organisationer med olika förutsättningar och utmaningar. Han är utbildad civilekonom och har sin bas i ledarskap och kommunikation och har tidigare arbetet som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. Niklas är en av initiativtagarna till HejEngagemang! som jobbar för att göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land med en vision om en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill. När vi fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare kommer också de ökade resultaten gällande produktivitet, kreativitet, lojalitet, värdeskapande och mål- och resultatuppfyllelse. Att bygga goda resultat på kort sikt, utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang, är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara. Under denna temadag kommer du att få ta del av konkreta verktyg för hur du driver framgångsrik förändring i dagens moderna organisationer genom att ta vara på kraften av ett starkt medarbetarengagemang.

Läs mer om Temadagen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022