Parkering för cykel och bil – en viktig del av tillgängligheten till ett resecentrum


Resecentrum är stadens nav och en av de starkaste målpunkterna i en tätort för resor och transporter. Valet av färdmedel påverkas av hur väl trafiknäten är avpassade till stadsbyggandets och trafikens anspråk, till den hänsyn som bör tas och till de villkor som måste uppfyllas.

Cykel- och biltrafik behöver angöra och parkera i anslutning till resecentrum. Hur detta ordnas påverkar resecentrums attraktion och valet av färdmedel. Att dimensionera, placera och reglera parkering i anslutning till ett resecentrum är därför en grannlaga uppgift som måste ses i ett sammanhang där transparenta och tydliga avvägningar görs mellan de kvalitetsanspråk som ställs på tätorten och på resecentrum. Workshopen genomförs i en dynamisk och målinriktad process där cykel- och bilparkeringen succesivt växer fram.

Workshopen genomförs i tre steg:

Diskussion – Mål och Nuläge

  • Mål – vilken färdmedelsfördelning vill vi att besökare till resecentrum ska ha?
  • Nuläge – vilken färdmedelsfördelning har de idag?

Diskussion – Alternativ och Konsekvenser

  • Alternativ – på vilka sätt kan påverkan av färdmedelsfördelningen ske?
  • Konsekvensbeskrivning och värdering av alternativ – vilka av de föreslagna åtgärderna stödjer den inriktning som pekats ut?

Diskussion 3 – Strategi och Val av åtgärder

  • Strategi – under vilka rubriker kan åtgärderna samlas, hur kan strategin formuleras för att nå målen?
  • Val av åtgärder – vilka åtgärder är lämpliga att prioritera för att nå målen?


Läs mer om workshopen