Spår 2: Handläggning – Rättssäkrad LSS-handläggning


Du som arbetar med handläggning inom LSS vet att det ofta uppstår tvetydigheter angående vad som gäller från fall till fall. Medborgare och därmed samhället ställer höga krav på att myndigheters beslut är rättssäkra vilket ibland kan medföra svåra avvägningar för att både kunna tillgodose individens behov och kravet på en förutsägbar myndighetshandläggning. Workshopen ger dig redskap för hur du som LSS-handläggare bör tänka för att tillgodose både individens behov och lagstiftarens krav på hur lagen skall tolkas och hur du som handläggare skall relatera dina beslut till rådande praxis.

UR INNEHÅLLET

  • Rättssäker handläggning – hur bör du arbeta för att tillgodose kravet på en rättssäker handläggning i din myndighetsutövning?
  • Hur skall du som handläggare förhålla dig till LSS bärande principer i handläggningsprocessen?
  • Hur tillgodoses Sveriges åtagande enligt Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i handläggningen?
  • Regeringens högaktuella utredningsdirektiv 2016:40 – hur kommer detta att påverka ditt dagliga arbete?

Hålltider
12:15 – 13:15 Lunch för fördjupningens deltagare
13:15 Fördjupningen inleds
14:45-15:15 Eftermiddagskaffe
16:45 Fördjupningen avslutasLäs mer om fördjupningen Framtidens LSS 2023