Strategier och metoder att tillämpa i skolan för bättre inkludering


Alla elever ska mötas med höga förväntningar samt få lära och utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina individuella premisser. Att alla elever är olika är normen i skolan! När landets kommuner och skolor utformar inkluderande lärmiljöer är det ett sätt att möta elevers olikheter. Du som pedagog eller skolledare kan med relativt enkla medel stödja elever för att uppnå bättre studieresultat och förebygga utanförskap.

Under detta fördjupningspass får du lära dig enkla metoder för hur du kan använda anpassningar som tar hänsyn till och kan rättas efter varje elevs behov samt generella metoder som kan tillämpas i större utsträckning. Ta del av ett praktiskt material gällande hur du som lärare och skolledare kan planera och strukturera undervisningen, skolmiljön och förhållningssätt för att skapa bättre inlärningsmöjligheter och önskade beteenden i klassrummet och i skolan. Fokus ligger på att skapa ett kontinuerligt inkluderingsarbete på skolan och få ett helhetsgrepp om skolutvecklingen som gör det möjligt för varje elev att nå framgång utifrån sina förutsättningar.

Under fördjupningseftermiddagen får du, utifrån beprövad erfarenhet och forskning, ta del av praktiska exempel som du direkt kan använda i klassrummet och som tar inkluderingsarbetet till nästa nivå.

Detta fördjupningspass kommer att beröra:

  • Hur leda i klassrummet så att alla elever känner sig lika inkluderade
  • Så utformar du undervisningen för att alla elever ska få samma förutsättningar att lyckas
  • Verktyg att använda som underlättar lektionerna för både lärare och elever
  • Så säkrar du att lärare har det stöd och den kompetens som krävs för skapa bättre möjligheter till inkludering för alla elever
  • Samverkan mellan professioner där alla arbetar utifrån gemensamma strukturer och arbetssätt för att skapa en skola där alla kan lyckas

Hålltider
13:20 Fördjupningspasset inleds
16:30 Fördjupningspasset avslutas
Vi bryter passet för eftermiddagsfika


Joanna Lundin
NPF pedagog, Källbrinksskolan
Huddinge kommun
Läs mer

Joanna Lundin arbetar som NPF-pedagog på Källbrinksskolan i Huddinge kommun. Där handleder och coachar hon pedagoger angående NPF och anpassningar i skolan samt coachar elever i vardagsstrategier. Hösten 2017 gjorde Joanna även debut som författare med sin bok som fokuserar på hur vi får skolan att fungera för elever med NPF. Källbrinksskolan där Joanna är verksam har gjort stora förändringar i dess lärmiljö, både teoretiskt såväl som fysiskt, och de arbetar fortlöpande med att skapa ett lärande som är tillgängligt för alla.

Läs mer om konferensen Inkluderande lärmiljöer 2017