Teknik som stöttar moderna arbetssätt


– så leder du införandet av teknik för digitalt arbetssätt, digitala möten och kollaboration

Workshop för dig inom IT, HR eller Facility Management som behöver utveckla den digitala miljön för att stödja mobila och aktivitetsbaserade arbetssätt och skapa förutsättningar för ett modernt arbetsliv.

Idag finns allt fler kommunikations- och samarbetsverktyg inom alla verksamheter. Det är dock ingen garanti för att rätt verktyg används eller att verksamheten får önskad effekt. Du behöver göra genomtänkta vägval för att uppnå de effekter du önskar av digitala möten och arbetssätt. Den moderna och digitala arbetsplatsen är inte bara en teknisk lösning, utan också en medarbetarupplevelse. En bra arbetsplatsupplevelse är ett ekosystem av verktyg som gör det möjligt för medarbetare att genomföra olika uppgifter, stödja dem i sin roll, bidra till att arbeta mer effektivt och skapa värde när det gäller företagskultur och samarbete.

Under temadagen får du konkreta principer och en bra förståelse för att skapa en digital miljö som stödjer smarta arbetssätt. Oavsett om du befinner dig i startgroparna, eller har infört ett nytt arbetssätt, kommer den här workshopen att ge dig värdefulla insikter och konkreta råd för arbetet med att utveckla den digitala arbetsplatsen.

DEL 1: Teknik för digitala arbetssätt

 • Vilka är trenderna inom teknik för samarbete, möten och kommunikation?
 • Vilken nytta kan digitala verktyg skapa för verksamheten och människorna i organisationen?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vi möter vid intensifierad digitalisering av arbetslivet?

DEL 2: Analys och målbild vid införande av teknik som stöttar moderna arbetssätt

 • Identifiering av tekniskt nuläge – var står ni idag när det gäller digitala verktyg och tjänster för samarbete och mobilitet?
  Analys av 5 dimensioner:
  – Användare: Analys av hur medarbetarna kommunicerar och samarbetar med hjälp av befintliga digitala verktyg och tjänster
  – Verksamhet: Analys av hur förbättrad och effektivare digitala möten och digitalt arbetssätt kan bidra till att uppnå verksamhetens övergripande mål
  – Miljö: Analys av arbetsmiljö (kontor, mötesrum, resor, pendling m.m.) samt interna och externa regelverk som kan påverka eller bidra till ett förändrat digitalt arbetssätt
  – Ekonomi: Analys av befintliga kostnader för IT/Telekom-verktyg och tjänster samt identifikation av besparings- och/eller effektiviseringspotential för framtiden
  – Digitala verktyg: Analys av befintliga och framtida lösningars förmåga att tillgodose anställdas och verksamhetens behov av digitala möten på kort och lång sikt
 • Identifiering av organisatoriskt nuläge – var står ni idag vad gäller förmåga att samarbeta kring utveckling av teknik och digitala arbetssätt? Analys av 5 dimensioner – Medarbetare:
  – Hur medvetna är medarbetare och chefer om behovet av att utveckla digitala arbetssätt?
  – Vill medarbetare och chefer utveckla sätt att arbeta digitalt? –Ser man nyttan?
  – Hur ser kunskapsnivån ut och förutsättningarna att tillgodose kunskapsbehoven? o Har man förmåga att omsätta kunskapen i praktisk handling?
  – Vilka stödjande strukturer finns för att förändringen ska få fäste och fortsätta?
 • Skapa en tydlig målbild för digitala arbetssätt samt strategi för hur målet ska nås – för att få med hela verksamheten på den inslagna vägen.

DEL 3: Vanliga utmaningar vid införande av digitala arbetssätt och erfarenhetsutbyte kring tänkbara lösningar

 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vad gäller införande av teknik för digitala arbetssätt?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna ur organisatorisk och mänsklig synvinkel när nya arbetssätt introduceras och utforskas?
  – Vilka krav ställs på samarbete över organisatoriska gränser?
  – Hur påverkas ledarskap och medarbetarskap?
  – Vad innebär digitalisering för kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö?

DEL 4: Från tekniskt projekt till medarbetardriven utveckling

 • Hur kan strukturerat, distribuerat lärande användas för att skala förändring och skapa engagemang i organisationen?
 • Hur går du från lansering av tekniska verktyg, till kontinuerlig medarbetar- och verksamhetsdriven utveckling av digitala tjänster och arbetssätt?
 • Hur får vi acceptans för ständig för ständig förändring och utveckling av medarbetare och tjänster för arbetsplatsen?
 • Vem ska ta ansvaret för att driva utvecklingen i organisationen?

Peter Andersson
Founding Partner
UClarity
Läs mer

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-arbetsplatslösningar (Digital Workplace) med fokus på strategiprojekt samt user adoption i verksamheten. Han har lång erfarenhet från projektledning och strategiutveckling för både mellanstora och stora organisationer. Peter känner till utmaningar med komplexa kommunikationsoch samarbetslösningar för organisationer inom både privat och offentlig sektor och brinner även för området förändringsledning och effektiv möteskultur. Kompetens och erfarenhet bygger på en mer än 20 år lång karriär från Marketing och IT- & telekombranschen där Peter har jobbat för bland annat Microsoft, HP och Compaq både lokalt i Sverige och internationellt.

Läs mer om Teamdagen Digital Workplace Arena 2020