Teknik som stöttar moderna arbetssätt


– så leder du införandet av teknik för digitala arbetssätt, digitala möten och samarbete

Temadag för dig inom IT, HR eller Facility Management som behöver utveckla den digitala miljön för att stödja mobila och aktivitetsbaserade arbetssätt och skapa förutsättningar för ett modernt arbetsliv. Idag finns alltfler kommunikations- och samarbetsverktyg inom alla verksamheter. Det är dock ingen garanti för att rätt verktyg används eller att verksamheten får önskad effekt. Du behöver göra genomtänkta vägval för att uppnå de effekter du önskar av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Den moderna och digitala arbetsplatsen är inte bara en teknisk lösning, utan en medarbetarupplevelse. En bra arbetsplatsupplevelse är ett ekosystem av verktyg som gör det möjligt för medarbetare att genomföra olika uppgifter, stödja dem i sin roll, bidra till att arbeta mer effektivt och skapa värde när det gäller företagskultur och samarbete.

Under temadagen får du konkreta verktyg med dig för att skapa en digital miljö som stödjer smarta arbetssätt som framtidens kontor och arbetssätt kräver. Oavsett om du befinner dig i startgroparna, eller har implementerat ett nytt arbetssätt och kontor, så kommer den här workshopen att ge dig värdefulla insikter och konkreta verktyg i arbetet med att utveckla den digitala arbetsplatsen och digitala arbetssätt. I projektgrupper vid införandet av digitala arbetssätt ingår ofta IT, HR och FM, men vad händer efter projektets slut? Hur utvecklar och förvaltar du din nya arbetsplats och håller arbetssättet levande? Svaret på frågorna får du på temadagen!

Teknik för digitala arbetssätt

 • Vilka är trenderna inom teknik för samarbete, möten och kommunikation?
 • Vilken nytta kan digitala verktyg, inklusive AI och IoT, skapa för verksamheten och människorna i organisationen?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vi möter vid digitalisering av arbetsplatsen?

Analys och målbild vid införande av teknik som stöttar moderna arbetssätt
Identifiering av tekniskt nuläge – var står ni idag vad gäller IT-/ Telekomverktyg och tjänster (telefoni, e-post, chatt, videokonferens, informations- och dokumenthantering, kontaktcenter, operatörstjänster)

Analys av 5 dimensioner

 • Användare: Analys av hur medarbetarna kommunicerar och samarbetar med hjälp av befintliga IT-/Telekomverktyg och tjänster
 • Verksamhet: Analys av hur förbättrad och effektivare digitala möten och digitalt arbetssätt kan bidra till att uppnå verksamhetens övergripande mål
 • Miljö: Analys av arbetsmiljö (kontor, mötesrum, resor, pendling m.m.) samt interna och externa regelverk som kan påverka eller bidra till ett förändrat digitalt arbetssätt
 • Ekonomi: Analys av befintliga kostnader för IT-/Telekomverktyg och tjänster samt identifikation av besparings- och/eller effektiviseringspotential för framtiden
 • IT & Telekom: Analys av befintliga och framtida IT och Telekomlösningars förmåga att tillgodose anställdas och verksamhetens behov av digitala möten på kort och lång sikt Identifiering av organisatoriskt nuläge – var står ni idag vad gäller förmåga att samarbeta kring utveckling av teknik och digitala arbetssätt? Hur ser förutsättningarna att ta till sig digitala arbetssätt ut?

Analys av 5 dimensioner (enligt Prosci ADKAR®)

 • Hur medvetna är medarbetare och chefer om behovet av att utveckla digitala arbetssätt?
 • Vill medarbetare och chefer utveckla arbeta digitalt? – Ser man nyttan av digitala arbetssätt?
 • Hur ser kunskapsnivån ut, och förutsättningarna att tillgodose kunskapsbehoven?
 • Har man förmåga att omsätta kunskapen i praktisk handling? • Vilka stödjande strukturer finns för att förändringen ska fästa och fortsätta?
 • Skapa en tydlig målbild för digitala arbetssätt samt strategi för hur målet ska nås – för att få med hela verksamheten på den inslagna vägen

Vanliga utmaningar vid införande av digitala arbetssätt och erfarenhetsutbyte kring tänkbara lösningar

 • Vilka är de vanligaste utmaningarna vad gäller införande av teknik för digitala arbetssätt?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna ur organisatorisk och mänsklig synvinkel när nya arbetssätt introduceras och utforskas?
 • Vilka krav ställs på samarbete över organisatoriska gränser?
 • Hur påverkas ledarskap och medarbetarskap?
 • Vad innebär digitalisering för kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö?

Från tekniskt projekt till medarbetardriven utveckling

 • Hur kan strukturerat, distribuerat lärande användas för att skapa förändring och engagemang i organisationen?
 • Hur går man från lansering av tekniska verktyg, till kontinuerlig medarbetar- och verksamhetsdriven utveckling av digitala tjänster och digitala arbetssätt?

HÅLLTIDER FÖR TEMADAGEN
08:30 Registrering
09:00 Temadagen inleds
10:00 Kaffe
12:00 Lunch
14:30 Kaffe
16:30 Temadagen avslutas


Pia Stider
Senior konsult och rådgivare kring hållbar digital transformation
UClarity
Läs mer

Pia har en gedigen erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsofrågor, aktivitetsbaserat arbetssätt, ledarskap och medarbetarskap, vilket hon idag tillämpar som konsult inom införande av digital teknik för hållbart samarbete och innovation. Innan UClarity kommer hon från Försäkringskassan där hon arbetat som verksamhetsutvecklare inom strategisk HR. Pia var övergripande projektledare för långsiktig utveckling av Försäkringskassans Aktivitetsbaserade arbetssätt. Som förändringsledare och HR samverkanspartner till IT var en central uppgift att stödja den digitala resan genom att ta initiativ till och driva projektet En Smartare Dag. Förändringsprogrammet syftade till att stödja medarbetarna att vilja, kunna och få arbeta digitalt. Pia brinner för att göra den digitala transformationen hållbar, bland annat genom att främja samarbete mellan HR och IT.

Läs mer om temadagen