Åke Malmeling

Elevhälsochef/utvecklingschef
Hjo kommun

Åke har lång erfarenhet av att organisera, stimulera, stödja och utmana det kollegiala lärandet i elevhälsoarbetet. Han har under 10 år varit medarbetare till Hans-Åke Scherp vid Karlstad Universitet i PBS-nätverket – ett nätverk av kommuner för lärandebaserad skolutveckling där Åke ansvarat för att utbilda lärledare och skolledare i att leda gemensamma lärprocesser utifrån identifierade behov. Hans-Åke är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Han har bl a varit vetenskaplig ledare för ett lärande nätverk där medarbetare på 900 skolor ägnat sig åt strukturerat kollegialt lärande om hur man kan bli allt bättre på att skapa berikande lärandemiljöer för eleverna. Han har tidigare arbetat som gymnasierektor, skolpsykolog samt utbildare och utbildningsledare i den statliga rektorsutbildningen.Åke leder fördjupningspasset i samband med konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

14:10
Hur bygga upp och utveckla ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete
  • Hur skapa en organisatorisk och mental arena som skapar goda förutsättningar för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande insatser?
  • Hur vet vi att elevhälsoarbetet ger de hälsofrämjande och förebyggande effekter vi avsåg?
  • Så kan man genom analyser av vardagsverksamheten lära om hur de förebyggande och hälsofrämjande insatserna får en allt större betydelse för måluppfyllelsen
  • Så vänder vi riskfaktorer till friskfaktorer!