99% av våra kunder rekommenderar oss. Varför inte testa du också?

Filter

Våra konferenser och kurser

|
Sortera efter:
Datum
A-Ö
20230613 Konferens

Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Fokus på ökad cybersäkerhet
Konferens 13-14 juni
Välkommen till en högaktuell konferens om systematiskt och riskbaserat informations- och IT-säkerhetsarbete för dig som IT-chef eller informationssäkerhetsansvarig. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du på ett säkert sätt kan digitalisera verksamhetens informations- och IT-arbete.
Informationss%C3%A4kerhet+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230613 Kurs

Utveckla dig som nämndsekreterare

Fokus på en rättssäker nämndadministration, protokollskrivning och sammanträdesteknik
Kurs 13-14 juni Stockholm
Kurs 13-14 september digitalt
Kommunallagen, förvaltningslagen samt lagstiftningen kring offentlighet och sekretess har en direkt påverkan på dig som professionell nämndadministratör och något som du förväntas vara uppdaterad på. På denna utbildning får du en unik chans till utveckling och fördjupning under ledning av en av Sveriges ledande experter inom området!
Utveckla+dig+som+n%C3%A4mndsekreterare
Anmäl dig här!
20230829 Kurs

Säkerhetsskyddsanalys i praktiken

Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen
Kurs 29 augusti Stockholm
Hur du genomför en säkerhetsskyddsanalys för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetsskyddsanalys+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230830 Kurs

Cyberattacker och incidentrespons – i praktiken

Vad krävs för att motstå och hantera den rådande risk- och hotbilden för cyberangrepp?
Kurs 30 augusti digitalt
Kurs 18 oktober Stockholm
Välkommen till årets viktigaste kurs om cyberattacker och incidentrespons för företag, myndigheter och kommuner.
Cyberattacker+och+incidentrespons+%26%238211%3B+i+praktiken
Anmäl dig här!
20230830 Kurs

Säkerhetsprövningsintervju

Vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet
Kurs 30 augusti Stockholm
Hur du genomför en säkerhetsprövningsintervju vid rekrytering för att skydda information, personal och fysisk miljö.
S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vningsintervju
Anmäl dig här!
20230905 Kurs

Informationssäkerhet för registratorer och arkivarier

Kursen som ger dig som registrator och arkivarie fördjupade kunskaper inom lagar, föreskrifter, roller och ansvar i det systematiska informationssäkerhetsarbetet!
Kurs 5 september digitalt
Kurs 26 oktober Stockholm
På denna kurs får du som registrator eller arkivarie en unik chans till utveckling och fördjupning inom lagar och föreskrifter kopplat informationssäkerhet samt hur du i praktiken utvecklar en säker informationshantering. Därtill fokuserar kursen på roller och ansvar mellan registratur, arkiv och IT i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.
Informationss%C3%A4kerhet+f%C3%B6r+registratorer+och+arkivarier
Anmäl dig här!
20230906 Konferens

Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor

Konferensen om hur du säkerställer att informationssäkerheten bevaras genom hela processen
Konferens 6 september
Välkommen till en högaktuell konferens om säker upphandling, implementering och förvaltning av molntjänster och IT system. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du säkerställer att upphandlings- och inköpsprocessen tar hänsyn till tekniska krav så väl som juridiska och säkerhetsmässiga krav.
Ink%C3%B6p+av+IT+och+molntj%C3%A4nster+utifr%C3%A5n+s%C3%A4kerhetskraven+i+offentlig+sektor
Anmäl dig här!
20230907 Webbinarium

DORA

Förordningen om digital operativ motståndskraft och vad som krävs för att efterleva förordningen
Digital fokuskurs 7 september
Välkommen till en digital fokuskurs som syftar till att ge dig kunskap om DORA – vilka som berörs av förordningen, vad den innehåller och vad som krävs för regelefterlevnad.
20230911 Konferens

Framtidens välfärdsteknik 2023

Brukaren i fokus, ökad trygghet och självständighet samt mer hållbara arbetssätt
Konferens 11 september
Välkommen till en högaktuell konferens om nyttoskapande välfärdsteknik för dig som arbetar med digitalisering inom vård och omsorg. Passa på att höra om hur andra kommuner arbetar för att skapa de rätta förutsättningarna för digital transformation inom socialtjänsten.
Framtidens+v%C3%A4lf%C3%A4rdsteknik+2023
Anmäl dig här!
20230912 Konferens

Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023

Fokus på användarcentrerad medborgarservice och en god kundupplevelse i framtidens digitaliserade förvaltning
Konferens 12 september
Välkommen till en högaktuell konferens om framtidens medborgarservice. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och praktikfall om hur du anpassar verksamhetens processer, service och tjänster både efter medborgarnas behov och till det snabbt föränderliga digitala samhällets spelplan.
Framtidens+kundm%C3%B6te+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230914 Konferens

Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Vad krävs för säker digital kommunikation inom och mellan organisationer i offentlig verksamhet?
Konferens 14 september
Välkommen till årets viktigaste konferens om Säker digital kommunikation i offentlig sektor kopplat till informationssäkerhet och effektiva förvaltningsprocesser.
S%C3%A4ker+digital+kommunikation+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230920 Konferens

Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023

Strategier, ledning och styrning för att nå den fulla potentialen av digitalisering och AI
Konferens 20 september
Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalisering & transformation i offentlig sektor kopplat till digitala strategier, organisationsutveckling och förändringsledning.
Digitalisering+%26%23038%3B+transformation+i+offentlig+sektor+2023
Anmäl dig här!
20230921 Konferens

Registrator 2023

Så säkerställs en säker digital informationshantering och en robust registratur i dagens snabbt föränderliga omvärld
Konferens 21 september
Välkommen till en lärorik konferens som ger dig viktiga uppdateringar kring juridiken som rör den digitala informationshanteringen. Dessutom högaktuella praktikfall om informationssäkerhet, ärende- och dokumenthantering i kris och nya spännande arbetssätt för dig som arbetar som registrator.
Registrator+2023
Anmäl dig här!
20230925 Kurs

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning – så möter du de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering,
e-signering och informationssäkerhet
Kurs 25 september
Kurs 5 december
Den digitala informationshanteringen i offentlig sektor är omgärdad av ett omfattande och dynamiskt regelverk, som gäller under hela informationens livscykel och är en nödvändig del i varje riskbedömning. Som beslutsfattare i offentlig sektor behöver du kunna orientera dig i detta regelverk och hålla dig uppdaterad om rättsutvecklingen på området för att ta rätt beslut. Du behöver kunna göra en korrekt riskbedömning vad gäller de juridiska kraven för digitalisering, digital informationshantering och automation av processer.
Juridiken+kring+digital+informationsf%C3%B6rvaltning
Anmäl dig här!
20230926 Konferens

Ekonom i högskolan 2023

Styrning och uppföljning för ett effektivt verksamhetsstöd som stöttar kärnverksamheten på bästa sätt
Konferens 26 september
Välkommen till Ekonom i högskolan 2023 – årets mötesplats för ekonomer på institutions- fakultets- och förvaltningsnivå!
Ekonom+i+h%C3%B6gskolan+2023
Anmäl dig här!
20230927 Konferens

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023

Fokus på jämlika idrottsanläggningar, aktivitetsytor och friluftsmiljöer som bidrar till en aktiv fritid och folkhälsa
Konferens 27-28 september
Välkommen till den årliga konferensen och mötesplatsen om hur du utvecklar attraktiva och jämställda idrotts- och fritidsanläggningar, friluftsområden, spontanidrottsmiljöer och aktivitetsplatser!
Framtidens+idrotts-+och+fritidsanl%C3%A4ggningar+2023
Anmäl dig här!
20231010 Konferens

Framtidens elevhälsa 2023

Så nås ett mer främjande och förebyggande elevhälsoarbete som blir en integrerad del av skolans verksamhet
Konferens 10 oktober
Hur bygger man upp ett effektivt elevhälsoarbete som genomsyrar hela verksamheten? Hur arbetar man processinriktat och tvärprofessionellt så att elevhälsoarbetet ger avtryck ända in i klassrummet? Hur leder du förändring och tar elevhälsoarbetet till nästa nivå? Välkommen till den populära konferensen för dig som arbetar inom elevhälsan! Under en högaktuell dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om hur du framgångsrikt leder och organiserar ett effektivt, främjande och förebyggande elevhälsoarbete!
Framtidens+elevh%C3%A4lsa+2023
Anmäl dig här!
20231011 Konferens

Framtidens LSS 2023

Hur nås en kvalitativ och rättssäker LSS i praktiken?
Konferens 11 oktober
Välkommen till en högaktuell konferens om hur vi tar ett helhetsgrepp kring LSS för att skapa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som leder till ökad hälsa och delaktighet för individen. Under en intensiv dag får du lyssna till ledande experter och praktikfall om hur du planerar och utvecklar organisation, arbetssätt och kompetens inom LSS för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Framtidens+LSS+2023
Anmäl dig här!
20231018 Konferens

Framtidens kontor och arbetssätt 2023

Efter det nya normala – så blir kontoret en attraktiv och värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation
Konferens 18 oktober
Välkommen till en högaktuell konferens om kontorsutformning och arbetssätt efter det nya normala. Vilka nya krav ställs på framtidens kontor och hybrida arbetssätt och hur gör vi kontoret till en värdeskapande mötesplats som stöttar nya flexibla arbetssätt för en framgångsrik och välmående organisation?
Framtidens+kontor+och+arbetss%C3%A4tt+2023
Anmäl dig här!
20231019 Konferens

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

Evidensbaserade undervisningsmetoder som stärker alla elevers språk och lärande
Konferens 19 oktober
Välkommen till en specialutformad konferens med fokus på forskning om elevers språkutveckling samt strategier för att utveckla språkligt tillgängliga lärmiljöer och undervisning för både en- och flerspråkiga elever. Konferensen är uppbyggd för att passa både pedagogisk personal och elevhälsoteam och logopeder - passa på att delta hela gruppen för en inspirerande kompetensutvecklingsdag!
Spr%C3%A5k-+och+kunskapsutvecklande+arbetss%C3%A4tt+i+skolan
Anmäl dig här!
20231115 Konferens

Framtidens socialtjänst 2023

Utveckling, arbetssätt och digitalisering för en socialtjänst i framkant!
Konferens 15 november
Välkommen till en högaktuell konferens om hållbar verksamhetsutveckling och digitalisering inom socialtjänsten. Under en intensiv dag får du lyssna till experter och flera praktikfall om hur du anpassar dig efter den nya lagstiftningen och hur du tar dig ann det svåra och komplexa samhällsuppdraget.
Framtidens+socialtj%C3%A4nst+2023
Anmäl dig här!
Saknar du någon kurs? Fyll i vårt formulär och berätta!
  • Ämne
  • Motivering
  • Kontaktuppgifter

Filter