Alisa Basic

Chef plankontoret
Linköpings kommun

Linköping är en kommun i kontinuerlig tillväxt. Det ställer krav på nyproduktion samtidigt satsar Linköping på att bygga socialt hållbara miljöer med nya lösningar för marktilldelning och upplåtelseformer. Alisa berättar om vilka erfarenheter de kommer att ta med sig in i nästa etapp av Vallastaden.Alisa är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

09:30
Så skapar upplåtelse av mark för bebyggelse i mindre enheter en blandad bebyggelse för jämlika och inkluderande boendemiljöer – Vallastaden
  • Så ställer du krav på sociala värden vid marktilldelning till byggherrar
  • Blanda upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar för att öppna upp för olika boendegrupper
  • Hur utformning av gatumiljö och lokaler skapar möten mellan olika grupper av boende för social hållbarhet
  • Hur varierad arkitektur skapar trivsel och ökar trygghet för boende