Anna Bengtsson

Specialpedagog
Spekerödsskolan, Stenungsund

Anna Bengtsson arbetar som specialpedagog och Maria Kempe Olsson som rektor. Tillsammans, i samarbetet Unacum – för skolutveckling genomför de utvecklingsuppdrag på skolor och i kommuner runt om i landet med fokus på skolutveckling genom elevhälsa. Anna och Maria är två av författarna till boken EHM – elevhälsomötet.Anna är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

13:10
Elevhälsoarbete – ett gemensamt uppdrag för en hälsofrämjande och förebyggande skolutveckling – vad innebär det?
  • Hur kan elevhälsan och lärare tillsammans undanröja hinder för elevers lärande och utveckling för att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa?
  • Hur kan fokus skiftas från åtgärdande insatser på individnivå till ett helhetsperspektiv med främjande och förebyggande insatser på grupp- och skolnivå?
  • Så blir elevhälsoarbetet en del av skolans systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete mot en skolmiljö som främjar både lärande och hälsa