Anna Persson

Specialpedagog
Lingenäs grundsärskola, Kristianstads kommun

Anna är specialpedagog med lång erfarenhet som mentor/ klasslärare inom grundsärskolan. Hon har sedan 2019 arbetat som skolövergripande specialpedagog med elevhälsa, tillgänglig lärmiljö och skolutveckling i fokus.Anna är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

11:25
Att skapa goda förutsättningar för måluppfyllelse och välmående hos alla elever genom anpassning av undervisningsmiljöerna
  • Hur är skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade?
  • Så bildar olika miljöer förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och delaktighet
  • Hur möjliggörs inkludering och hur får varje elev tillgång till alla aspekter av lärandet utifrån sina behov och förutsättningar?