Björn Anderfjäll

Utvecklingsstrateg Smartare samhällsbyggnadsprocess
Västerås stad

Samverkansutmaningen i organisationer blir tydlig i skarpa effektiviseringsprojekt såsom uppdrag om att nå en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess genom digitalisering. Det handlar om att skapa sig en gemensam bild av nuläge och framtid vad gäller digital mognad och därefter leda samt samordna arbetet mot målbilden. I Västerås stad startade man år 2019 projektet ”Tillsammans för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess” som bestod av nyckelpersoner från enheterna plan, bygglov, fastighetsbildning, tekniska förvaltingarna och miljö- och hälsa, gata-park och stadsledningskontoret med översiktsplaneringsansvar samt VA. Projektet resulterade i en samverkansorganisation som sedan dess har arbetat för en effektiv och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess över förvaltningsgränser. Björn Anderfjäll är utvecklingsstrateg inom ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” i Västerås stad och kommer att dela med sig av inspirerande erfarenheter från tiden som gått. Björn berättar också om det aktuella arbetet med implementering av ett digitalt projektverktyg som ska bidra till en enklare och smidigare informationshantering. Du får ta del av konkreta exempel på effekterna av arbetet med digitalisering och verksamhetsutveckling inom exempelvis plan, bygglov och Geo/Karta-området.Björn är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess
20 oktober

15:05
Tillsammans är vi starka – så skapas en organisation och en gemensam framtidsbild för en sammanhållen och digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
  • Samverkan i samhällsbyggnadsprocesser – 5 skäl till varför det är svårt och 3 vägar att göra det möjligt
  • Förändringsresan – så blev digitaliseringen en draghjälp till förvaltningsövergripande samverkan kring utveckling av en effektivare samhällsbyggnad
  • Strategiska val – personal- och tidsresurser, mandat och beslutanderätt, utveckling och implementering av ett gemensamt digitalt projektverktyg
  • Hur översätter du inriktningsmål för digitalisering till konkreta handlingsplaner på förvaltningsnivå?
  • Hur tar du fram en tydlig roll- och ansvarsfördelning och ser till att arbetet är samordnat?
  • Hur säkerställer din projektorganisation att verksamheterna uppfyller krav på säkerhet, juridik, teknik, ekonomi och användarnytta i digitaliseringsarbetet?
  • Lärdomar och erfarenheter av digitalisering inom plan, bygglov och Geo/Karta