Björn Hellström

Adjungerad Professor och Docent
KTH Arkitekturskolan

Björn Hellström är arkitekt, doktorerade 2003 på avhandlingen Noise Design, och är professor och docent vid KTH Arkitekturskolan, samt vid Tyréns. Björn innehade en professur i ljudkonst vid Konstfack 2010-2015. Han har utvecklat ämnet Akustisk Design som handlar om att behandla och tillämpa ljud som kvaliteter i den urbana miljön, www.acousticdesign.se. Han har även varit verksam som ljudkonstnär, med ljudinstallationer på bl.a. Mariatorget, Arlanda Express och Metrostationen Chatelet i Paris.Björn är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 1

11:10
Framgångsrik samhällsplanering för minskat trafikbuller kopplat till stadsbyggande och förtätning av staden
  • Så tar du ett helhetsgrepp om bullerperspektivet i stadsplaneringen
  • Hur kan riktvärdena för buller tillämpas vid planering?
  • Hur skapa attraktiva boendemiljöer med goda ljudnivåer – nya förutsättningar och arbetssätt vid nybyggnation och förtätning
  • Hur hantera lågfrekvent buller?