Registrator 2020

Daniel Kristiansson

Huvudregistrator
Karlstads universitet

Digitaliseringen ställer höga och helt nya krav på en rättssäker och kvalitativ informationshantering och det är många olika perspektiv som behöver vägas in för att lyckas nå ända fram. På Karlstads universitet har man därför skapat en centraliserad och tvärprofessionell organisation för att kunna samverka kring informationshanteringen på ett mer holistiskt och effektivt sätt. Genom att föra samman funktionerna arkiv, registratur, IT- och informationssäkerhet, dataskyddsombud och jurist har man kunnat ta ett större helhetsgrepp för en hållbar informationshantering. Mycket av arbetet har bestått i att sprida kunskap hos både chefer och medarbetare om de lagrum som styr denna del av verksamheten samt att hitta rutiner som gör det lätt att göra rätt från början. Under denna föreläsning kommer du att får ta del av hur denna organisation underlättat ett smartare och effektivare arbete med både samverkan, processkartläggning och införande av nya, kvalitetssäkrade rutiner från registrering till arkivering.Daniel är med som talare på konferensen
Dag 1

15:20
Så har vi riggat en tvärprofessionell organisation för att kunna ta ett större helhetsgrepp om informationshanteringen
  • Vår organisation – så har vi skapat en bra mix av kompetenser för framgångsrik samverkan och tydliga roller inom organisationen
  • Uppdaterad informationshanteringsplan – så kartlägger vi verksamhetens dokumenthantering och lägger grunden för processorientering inklusive processbaserad arkivredovisning
  • Hur kan man arbeta mer proaktivt för att tillgodose serviceönskemål och för att öka kunskapen om frågor kring diarieföring/registrering i organisationen som helhet?
  • Registrator + Arkivarie = SANT – så samverkar vi för att ta tillvara på våra olika kompetenser