Elise Grosse

Hållbarhetschef Bygg och Fastigheter
Sweco Architects AB

Elise fokuserar på de klimatförändringar, demografiska förflyttningar, digitalisering och disruptiva affärsidéer som förändrar våra samhällen: Förändringar som kräver innovation och andra sätt att tänka. Att agera på nya sätt är en förutsättning för att kunna tänka nytt, annars upprepas gamla mönster och lösningar. För att uppnå en hållbar byggd värld krävs analys och samordning mellan olika aktörer.Elise är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

15:35
Elise Grosse bjuder in till en interaktiv reflektion kring

Hur kan samhällsnyttor och sociala frågor stödjas, med hjälp av bland annat digital teknik, i stadsplanering och samskapande processer

  • Hur använder du GIS och digitala data som stöd i stadsplaneringen?
  • Så visualiseras utmaningar / nyttor med VR-BIM-GIS-grafik
  • Hur kan silo-arbete undvikas mellan olika förvaltningar – som visas hur tekniska förvaltningar (t.ex. exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret m.fl.) kan ta in information från andra exempelvis kulturförvaltningen i sina arbetsflöden?