Fredrik Ljunggren

Konsult inom området elektronisk identitet och underskrift
Kirei

Fredrik Ljunggren är en av Sveriges ledande experter inom området elektronisk identifiering och underskrift. Han har författat tillitsramverket för Svensk e-legitimation och deltar som expert i Myndigheten för Digital Förvaltnings (DIGGs) granskningsgrupp som granskar och följer upp säkerheten bland samtliga utfärdare av Svensk e-legitimation. Han har även varit drivande bakom utformningen av den europeiska genomförandeförordningen om fastställande av tillitsnivåer. Fredrik besitter djup teknisk kunskap inom IT-säkerhetsområdet samtidigt som han har en gedigen erfarenhet inom e förvaltning och den rättsliga reglering som i dessa verksamheter omgärdar frågor som offentlighet och sekretess, persondataskydd, säkerhetsskydd, med mera. Under denna föreläsning kommer du att få ökad kunskap om vilka utmaningarna är just nu för att skapa säkra e-tjänster med stöd av e-legitimationer och elektroniska underskrifter, och vad som krävs av kommuner, regioner och statliga myndigheter för att upprätthålla säkerheten och tilliten till dessa för e förvaltningen avgörande grundelement.Fredrik är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter

16:45
Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och underskrift – vilka är riskerna och hur hanterar vi dem?
  • Vad innebär egentligen de olika tillitsnivåerna vid elektronisk identifiering, och vilken nivå ska vi kräva?
  • Vilket ansvar har utfärdaren av e-legitimationen för felaktiga e-legitimeringar?
  • Hur förhåller sig de svenska tillitsnivåerna till de som definieras genom eIDAS-förordningen, och vilka är skillnaderna?
  • Vilka är riskerna för förnekande vid användning av elektroniska underskrifter? Hur kan man visa att en elektronisk underskrift tillkommit på rätt sätt och att den som står som undertecknare verkligen är bunden vid rättshandlingen?
  • Vilka typer av bedrägliga mönster ska man vara uppmärksam på vid elektronisk identifiering, och hur kan de upptäckas och hanteras?