Gudrun Löwendahl Björkman

Specialpedagog, författare och föreläsare
GLB åtgärdsprogram

Gudrun är specialpedagog, författare, föreläsare och specialpedagogisk handledare. Hon är flitigt anlitad av kommuner, grund- och gymnasieskolor, Skolverket, SPSM och av Elevhälsan.se, samt vid olika nationella konferenser. Gudrun leder olika former av utbildningsinsatser och handledning för att utveckla elevhälsoarbetet, skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö samt för att utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Under denna föreläsning kommer du få lyssna till hur du kan skapa bättre förutsättningar för kunskapsutveckling och måluppfyllelse för eleverna.Gudrun är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

09:10
Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevhälsan för att skapa en skolmiljö som främjar lärande
  • Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa – vad innebär begreppen?
  • Vad betyder detta för elevhälsans tvärprofessionella arbete?
  • Hur påverkar det skolans systematiska utvecklingsarbete?
  • Hur kan vi gå från åtgärdande insatser på individnivå till främjande och förebyggande insatser på grupp- och skolnivå? – Teorier, modeller och rutiner som stödjer arbetet
  • Hur kan vi kartlägga behovet av stödinsatser i ett tidigt skede för att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar hälsa och lärande?
  • Hur följer vi upp och utvärderar resultatet?