Helena Landén

Utbildare
Stratsys AB

Helena har lång erfarenhet av ledningsarbete i skolan. Under sina år som rektor har fokus legat på organisationsförändring och effektivisering av skolorganisationen, vilket har lett vidare till att hon idag arbetar som konsult och utbildare mot skolförvaltningar och rektorer. Detta med fokus på att kvalitetssäkra skolans processer, men även på effektivisering av skolor med avseende på ekonomistyrning. Denna föreläsning kommer att ge dig viktiga verktyg för att få bättre koll på verksamheten, skapa tydlighet i organisationen, bidra till optimerad verksamhet med högre effektivitet och konkreta metoder för att stödja rektor mot en budget i balans.Helena är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
Dag 1

11:30
Ekonomistyrning på skolan – hur får du skollagen, timplanen, tjänstefördelningen och budget att harmoniera med varandra?
  • Det ekonomiska flödet på din skolenhet – så ser årshjulet med kostnader ut
  • Att hantera det faktum att skolans budgetår och verksamhetsår inte harmonierar – så bygger du strukturer för planering och framförhållning
  • Hur kan man synliggöra befintliga resurser som skulle kunna användas mer effektivt tillbaka in i verksamheten?
  • Hur får du tilldelad budget att leva upp till skollagens krav? Hur optimeras personalresurserna samtidigt som du uppfyller klassernas planerade lektionstimmar?
  • Resursfördelning av personal och pengar – från person till funktion och från pengar till ”tid med elev”
  • Rektorns förväntningar på skoladministratören – så tydliggörs rollen och ansvarsfördelningen för bättre samarbete