Helena Renström

Planeringsledare
Göteborgs stad

För att möta behoven av särskilda boendeformer i Göteborgs stad har man tagit fram ett nytt ramprogram. Ramprogrammet är ett inriktningsdokument som syftar till att vägleda vid planeringen av särskilda boenden samt ge en bredare förståelse för den verksamhet som bedrivs. Helena är planeringsledare på lokalsekretariatet i Göteborgs stad och berättar om ett gediget arbete med lokalplanering av särskilda boendformer i staden.Helena är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

14:25
Att effektivt möta behoven av goda särskilda boenden i en växande stad
  • Hur Göteborgs stad möter ökade behov av särskilda boenden inom bland annat äldres boenden och LSS – planer och program
  • Hur nå en god lokalförsörjning och god ekonomisk hushållning kopplat till särskilda boenden?
  • Vad är viktigt för att nå målen om moderna och behovsanpassade särskilda boenden?
  • Hur integrera bostäderna för de olika målgrupperna i det ordinarie bostadsbeståndet?
  • Hur göra för att möta kraven på arbetsmiljö samt säkerhet?