Helena Wallberg

Gymnasielärare, specialpedagog, rådgivare och författare

Helena Wallberg är legitimerad gymnasielärare och specialpedagog och har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta med elevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna ”Formativ bedömning i praktiken”, ”Återkoppling för utveckling”, ”Att sätta betyg” och ”Lektionsdesign – en handbok”. Hon driver också bloggen ”Det inkluderande klassrummet”. Efter en kort period på Skolverket är Helena numera utbildningskonsult och jobbar med frågor om inkludering, bedömning och undervisning på många skolor med fokus på ett gemensamt ansvar och lärande kring dessa viktiga frågor.Helena är med som talare på konferensen Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

11:15
Att utforma och bedriva en differenteriad undervisning där alla elever kan delta och lära sig på sina villkor
  • Hur kan undervisningens utformning ändras så att den inkluderar och möter alla elever, istället för att göra anpassningar för vissa?
  • Arbetsmetoder som stöttar differentierad undervisning – kartläggning av behov, kursplan, kollegialt lärande, lektionsdesign
  • Hur organisera och utforma undervisningen för att lyckas i balansgången i att möta olika behov i gruppen?