Henning Westius

Henning Westius Samordnare för fritidshem
Botkyrka kommun

Vad gör vi undervisning av på fritidshemmet och hur kan elevernas intressen och behov kopplas samman med aktiviteter som hjälper eleverna att uppfylla fritidshemmets mål? I vårt skapande av en meningsfull fritid som bidrar till elevernas utveckling ska elevernas intressen vara utgångspunkten. Men hur vet vi att det verkligen är barnens behov, intressen och erfarenhet som ligger som grund till planeringen av undervisningen och inte bara det vi tror är det? Vilka metoder kan ta oss bortom kvalificerade gissningar och egna föreställningar och hur mäter och följer vi upp den utveckling som sker? Henning Westius är centralt anställd samordnare för fritidshem på utbildningsförvaltningen i Botkyrka och arbetar med fortbildning för att stärka utvecklingsarbetet i kommunens fritidshem. Han är även grupphandledare på rektorsprogrammet vid Uppsala universitet. Under denna föreläsning kommer han att dela med sig av praktiska exempel och metoder för hur ni kan stärka elevinflytandet på fritidshemmet och hur det kan vara en väg till bättre samverkan, större måluppfyllelse och ett fritids som är lika levande under hela dagen.Henning är med som talare på konferensen Fritidshem 2024
26 januari

11:40
Stärkt elevinflytande i fritidshemmet – hur utvecklas undervisningen utifrån elevers verkliga behov, intressen och erfarenheter?
  • Hur kan vi arbeta för att skapa mer delaktighet och ge barnen mer inflytande över verksamheten och vad har vi att vinna på att göra det?
  • Vilka metoder kan användas för att bättre utforska elevernas intressen på ett mer systematiskt sätt?
  • Hur kan elevernas olika intressen och behov kopplas samman med stöd för att uppfylla fritidshemmets mål och hur vet vi om vi lyckas?
  • Hur kan vi tillvarata elevernas egna önskemål och idéer på ett bättre sätt och utifrån dessa planera och genomföra en varierad verksamhet över året?
  • Vad krävs för att skapa en systematik kring att involvera elevers perspektiv och värna de värden som de tycker är viktiga både i den planerade och situationsanpassade undervisningen?
  • Så har detta arbete bidragit till en bättre samverkan och ett mer levande fritids under hela dagen