Kenneth Eliasson

Utredare
Ekonomistyrningsverket

De så kallade SMART-kriterierna har länge varit en ledande standard för mål. Enligt den standarden ska målen vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Det kan dock vara smart att inta en något kritisk hållning till SMART. I en del fall kan dessa kriterier bli mer av en administrativ börda än en hjälp för att sätta bättre mål. Särskilt effektmål kan vara svåra att anpassa efter SMART-kriterierna. Kenneth Eliasson arbetar som utredare på avdelningen för styrning, redovisning och finansiering på Ekonomistyrningsverket. Under denna föreläsning kommer han att berätta om hur faktiskt existerade effektmål kan följas.Kenneth är med som talare på konferensen Ekonom i högskolan 2023
21 september

09:10
Effektorienterad resultatstyrning – så utvecklas mål och indikatorer för styrning och uppföljning av effektorienterat resultat
  • Från prestationsorienterad till effektorienterad styrning och acceptansen för olika typer av mål.
  • Behöver effektmål vara formulerade på ett visst sätt för att de ska vara möjliga att följa upp?
  • Hur vaga och i sig omätbara mål kan följas upp med hjälp av indikatorer och verksamhetslogik.