Linda Zachrisson

Konsult inom dokumenthantering och arkiv
Dokumentinfo AB

I skolan upprättas alltmer dokumentation för att säkerställa både elevernas och organisationens resultat och målutveckling. Förutsättningen för att säkerställa kvalité, sökbarhet, användbarhet och integrering av denna dokumentation är en god arkiv- och dokumenthantering och för detta krävs kunskap, samsyn och genomtänkta rutiner. En kommunal skola är en förvaltningsmyndighet och en myndighet ska enligt lag ha ordning och reda bland allmänna handlingar. Detta innebär ett stort ansvar för skoladministratören som oftast är spindeln i nätet i all ärendehantering på skolan. Denna fördjupande föreläsning ger viktiga kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärenderegistrering och hur dessa krav kan omsättas i praktiken. Du får metoder för att skapa hållbara rutiner som underlättar och effektiviserar tillgänglighet, förvaring, återsökning och arkivering av allmänna handlingar. Linda har lång erfarenhet av offentlig verksamhet, de senaste åren från kommunal förvaltning och kommunala bolag. Hon har arbetat mycket med utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering för olika verksamheter med främst med fokus på skola och socialtjänst.Linda är med som talare på konferensen Framtidens skoladministratör 2023
6 april

10:15
En rättssäker och effektiv dokumenthantering i skolan – så omsätter du lagstiftningens krav i praktiken

Allmänna handlingar

 • Vilka handlingar är allmänna? Det här säger lagen
 • Postöppning – vilken post får öppnas eller inte?
  – Vem får öppna och vad innebär ett skyndsamt förfarande egentligen?
  – Hur kan du hantera elektroniska format så som epost, sms, mms och sociala medier?

Sekretess inom skolan – vad gäller?

 • Utlämnande av allmänna handlingar – vad kan lämnas ut till press och allmänhet?
 • Sekretessbedömning – vem gör vad och hur ska bedömningen gå till för att vara korrekt?
 • Vilka uppgifter skyddas av sekretess när det gäller enskild elev, elevhälsa och skolhälsovård etc.

Diarieföring och registrering av skolans handlingar – så skapas ordning, reda, överblick och sökbarhet i den ökande dokumentationen

 • Dokumenthanteringsplan som styrdokument för registrering och förvaring
 • Vilka juridiska krav ställs på registrering av handlingar i skolan?
 • Hur löser man diarieföring i en decentraliserad verksamhet? Vem ska registrera vad och hur?
 • Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av handlingar med sekretesskyddade uppgifter?