Marie Nikonoff

Utbildningsledare inom nämndadministration
Måndalen Konsult AB

Marie Nikonoff är verksam som kommunsekreterare på kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun där hon utför sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Hon är en mycket uppskattad utbildningsledare inom nämndadministration, sammanträdesteknik, offentlighet och sekretess, kommunallagen, kommunens ärendeprocess och diarieföring.Marie leder utbildningen
Dag 1
Dag 2

09:30
Kommunal nämndadministration i teori och praktik

Nämndsekreteraren är navet som i princip all nämndadministration snurrar kring, allt ifrån insamling av ärenden, beredning, sammanträden och protokollskrivning till expediering. Ett annat område som det är viktigt med kunskaper i är vad som gäller rörande offentlighetsprincipen och hur vi ska hantera våra handlingar för att tillgodose lagens krav på transparens och insyn i den offentliga förvaltningen.

En viktig roll är att stötta såväl ordföranden som hela nämnden i olika juridiska frågor som kan uppstå. Denna dag fokuserar på de delar i kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen som har betydelse för nämndsekreteraren i dennes profession.

Under dagen fokuserar vi på de utmaningar och frågor som du som deltagare har.

Ur innehållet

Kort om sammanhangen i den kommunala juridiken – hur hänger det ihop?

 • Grundlagar
 • Generella lagar
 • Speciallagstiftningen

Genomgång av den kommunala organisationen och dess former från fullmäktige till enskilda medarbetare

 • Hur kan kommuner och regioner organisera sig?
 • Vilka organ måste finnas och vilka organ kan man inrätta?

Allmänna kompetensen – vad får, och vad får inte, kommuner och regioner ägna sig åt?

 • Lokaliseringsprincipen
 • Likställighetsprincipen
 • Rätten att ta ut avgifter
 • Självkostnadsprincipen
 • Förbud att ge understöd till enskilda
 • Förbud att driva spekulativa företag
 • Förbud mot retroaktiva beslut

Roller och ansvar

 • Fullmäktiges ansvar
 • Nämndens ansvar
 • Styrelsens ansvar
 • Den enskilde ledamotens ansvar
 • Förvaltningens ansvar

Fullmäktiges uppgifter

 • Vilka frågor ska behandlas av fullmäktige?
 • Vilka frågor anses vara av principiell betydelse eller av större vikt?
 • Vem avgör om ett ärende ska behandlas av fullmäktige?

Styrelsens speciella uppgifter

 • Uppsiktsplikten – vad innebär den?
 • Har styrelsen någon makt över nämnderna?
 • Styrelsens roll i beredning inför fullmäktige

Nämndernas uppgifter

 • Var regleras nämndens uppgifter och vilka är de?

Reglementet – vad har det för betydelse?

Utskottens uppgifter

Ledamöter och ersättare i nämnder/styrelse respektive utskott

 • Vem är valbar?
 • Hur väljs ledamöter och ersättare i styrelse/nämnd respektive utskott?
 • När kan en förtroendevald avsättas?

Beredning

 • Vikten av en bra beredning
 • Beredningstvång – finns det ett sådant?
 • Sekreterarens roll under sammanträdet

Revisorernas roll

 • Ansvarsfrihet – vem beslutar och vilka konsekvenser kan ej beviljad ansvarsfrihet innebära?

En effektiv och hållbar ärendehanteringsprocess

 • Hur skapar man en bra ärendeberedningsprocess?
 • Vikten av att författa bra tjänsteskrivelser

Avbrott görs för lunch och för- och eftermiddagskaffe