Martin Karlberg

Universitetslektor
Uppsala universitet

Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. I sin forskning intresserar sig Martin för ledarskap i klassrummet, effektiv undervisning, fortbildning av lärare, inkluderingsfrågor, frånvaro och beteendeanalys i klassrummet. Han leder ”IBIS-projektet” och ”Fortbildningsinitiativet” i samverkan med Uppsala kommun. Martin mottog Uppsala universitets pedagogiska pris år 2020.Martin är med som talare på konferensen Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

10:10
Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning – evidensbaserade arbetssätt för ökad trygghet, studiero, inkludering och skolprestation
  • Framgångsrik implementering av inkluderande förhållningssätt baserat på samsyn, relationer och ledarskap
  • Pedagogisk omvandling – så skapar du engagemang och får alla att tänka inkluderande och effektiv undervisning
  • Så synliggör du elevers behov i det tillgängliga och inkluderande klassrummet
  • Pedagogiska grepp i den inkluderande undervisningen som möjliggör alla elevers lärande
  • Förebyggande arbete för att skapa inkludering och förutsättningar till lärande