Oscar Arnell

Jurist och Senior manager
PwC

Som registrator är du navet i myndighetens informationshantering och för att kunna förvalta och utveckla din roll och verksamhet gäller det att vara uppdaterad kring vad de juridiska förutsättningarna innebär och hur dessa påverkar det dagliga arbetet. Under detta fördjupningspass kommer du att få uppdatera dina kunskaper inom kommunal- och förvaltningsrätten, få svar på hur du ska tolka lagstiftningen, hur den utvecklas utifrån aktuell rättspraxis och hur det nya regelverket påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Oscar Arnell har lång erfarenhet som jurist och chef inom politiskt styrda organisationer och arbetar idag som ansvarig för offentlig rätt inom PwC legal services. Han är specialiserad inom kommunaloch förvaltningsrätt och har stor kunskap kring utveckling av ärendeprocesser, informationsförvaltning och nämndadministration. Oscar arbetar med juridisk rådgivning till kommuner, regioner och offentligägda bolag och kommunalförbund och är en uppskattad föreläsare inom kommunal- och förvaltningsrätt.Oscar är med som talare på konferensen
Dag 1

09:40
Kommunal- och förvaltningslagen – tillämpning och praxis av de nya lagarna
  • Ny kommunallag och förvaltningslag, vad betyder det för din roll?
  • Vilka är förändringarna i de nya lagarna och vad kan dessa innebära i praktiken?
  • Påverkar kommunallagen dig som registrator eller informationsförvaltningen?
  • Digitaliseringen inom kommunal verksamhet, hur fungerar den med kommunalrätten?
  • Hur påverkas verksamheten av de nya reglerna kring grunderna för god förvaltning?
  • Vad finns det för krav på ärendehandläggningen eller liknande som påverkar verksamheten?
  • Vad innebär den nya serviceskyldigheten och vilka nya krav på serviceåtgärder ställs?
  • Aktuell praxis och myndighetsbeslut