Patrik Johansson

Kommunsekreterare/utredare
Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun var först bland landets kommuner att införa elektronisk justering av protokoll. De har arbetat i många år med digital utveckling med målet att skapa en helt digital ärendeprocess, från det att ett ärende kommer in till dess att ärendet avslutas med ett politiskt beslut som justeras elektroniskt och sedan arkiveras. Under denna förinspelade föreläsning kommer Victoria och Patrik dela med sig av viktiga erfarenheter från Kungsbacka kommuns väg mot elektronisk justering av protokoll. De kommer även att dela med sig av sina erfarenheter vad gäller e-arkivering som gjorts av e-signerade protokoll.Digitalt bonusmaterial på konferensen eID och e-underskrifter Forum för kommunsekreterare 2024

Från e-signering till e-arkivering – så har vi skapat en helt digital nämndadministration
  • Resan mot en digital ärendeprocess– viktiga milstolpar mot en enklare, öppnare och effektivare förvaltning
  • Elektroniska signaturer – hur säkerställer vi lagligheten i de beslut som fattas?
  • Så blev förvaltnings- och kammarrättens bedömning när kommuninvånare överklagade elektronisk justering
  • Om att säkerställa slutförvaringen – hur skulle vi ställa oss till bevarandet av den elektroniska signaturens äkthet över tid?
  • Behöver vi validera signaturernas giltighet över tid och behöver vi tillämpa rekursiv tidsstämpling?
  • Har protokollen upprättats som en del av en rättshandling och är det här en teknisk eller juridisk fråga?