Peder Liljeqvist

Kammarrättslagman
Kammarrätten i Stockholm

Den svenska offentlighetsprincipen är central och helt grundläggande i den svenska rättsordningen. Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Vad är offentligt och vad omfattas av sekretess och hur förhåller sig GDPR till offentlighetsprincipen? Hur integrerar vårt traditionella synsätt med lagstiftningen om dataskydd och öppen data? Som registrator är du offentlighetsprincipens stora försvarare men blir också en viktig grindvakt för att säkerställa en rättssäker hantering. Detta ställer höga krav på att man är uppdaterad kring rättsområdet och hur man tillämpar regelverket i praktiken. Peder Liljeqvist arbetar som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm och har tidigare haft motsvarande anställning i Kammarrätten i Jönköping. Han har också arbetat som chefsrådman och rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Peder Liljeqvist har medverkat i ett stort antal statliga utredningar som särskild utredare och expert, särskilt med inriktning mot offentlighet och sekretess och dataskydd. Han var särskild utredare i Öppna-data-utredningen och har en bred undervisningserfarenhet i olika sammanhang, bl.a från Sveriges Domstolsakademi.Peder är med som talare på konferensen Registrator 2023
21 september

10:30
Offentlighet och sekretess i dagens digitala informationsförvaltning – OSL, öppen data och GDPR för registratorer
  • Tryckfrihetslagstiftningen, offentlighets- och sekretesslagen och digital information – hur påverkas reglerna av digitaliseringen?
  • Hur hanteras begäran om utlämnande av allmänna handlingar på ett korrekt sätt? Hur snabbt och på vilket sätt ska utlämnandet ske?
  • Offentlighets- och sekretesslagen – vilka sekretessbestämmelser finns och hur går du tillväga om något går fel?
  • Nya öppna data-lagen – så uppfyller du de legala kraven
  • GDPR:S påverkan på offentlighet och öppen data – hur samspelar dessa lagar och vad gäller enligt nyheter i lagstiftningen och aktuell rättspraxis?
  • Framtidsspaning – vilka utvecklingstendenser ser vi framåt och hur kan de komma att påverka vår hantering av offentlighet och sekretess?