Per Kempe

Tekn. Dr
PE Teknik & Arkitektur

Per Kempe är Tekn. Dr Installationsteknik och verksam som expert på PE Teknik & Arkitektur och gästforskare på KTH. Per har en mycket lång erfarenhet som konsult, forskare och lärare inom Installations- och Energisystem. Pers specialitet är felsökning av installationssystems funktion och inneklimat med stöd av mätningar. Per använder både teori (fysik) och datorsimulering av komponenter, delsystem och byggnader för analyserna. De sista 10 åren har Per fokuserat på framtidens energieffektiva byggnader, där installationssystems funktion får en mycket stor betydelse för hur väl byggnaderna kan uppfylla sin beräknade eller önskade energiprestanda. Exempel på detta är drift och energiuppföljning för kontorsbyggnader fram till garantibesiktning samt felsökning, drift och energiuppföljning av flerbostadshus, som inte uppfyller sin beräknade energiprestanda.Per är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

10:30
Driftoptimering av fastigheter – detaljerna är viktiga i dagens energieffektiva byggnader – att nå rätt funktion, inneklimat och energiprestanda
  • Aktuella resultat från utvärderingar av lågenergibyggnader
  • Vilka fel och brister kan finnas i energieffektiva byggnader?
  • Vikten av att agera i tidiga skeden – sätter grundförutsättningarna för hur energieffektiv din byggnad kan bli
  • Kunskapsbehov i alla led – detta kan du göra för att säkra kvalitet
  • Att lyckas med en god verifiering av byggnaders delsystem under byggprocessen
  • Driftskedet – behov av funktionsanalyser och energiuppföljningar – automatisering