Per-Ola Sundin

Medicinsk strateg, Vård- och omsorgsförvaltningen
Örebro kommun

Som ett förberedande steg inför den kommande äldreomsorgslagen har Örebro kommun sedan november 2021 anställt en medicinsk strateg med läkarkompetens vars uppdrag är att stärka den medicinska kompetensen och förbättra samverkan med regionen när det gäller vården av äldre. Läkarstrategen ska vara en samordnande länk mellan kommunen och regionen samt arbeta med omställningen till en ”god och nära vård”, vilket bland annat innebär en mer personcentrerad hälso-och sjukvård utifrån individens behov. Per-Ola Sundin är specialist i internmedicin och kommer senast från Region Örebro län där han under de senaste åren arbetat som överläkare och projektledare i det mobila närsjukvårdsteam som 2017 startades gemensamt av regionen och Örebro kommun. Projektet har minskat så väl antalet besök på akutmottagningen som antalet besök på vårdcentralen hos de patienter som vårdats av teamet och visat så goda resultat att satsningen numera är permanent. Under denna föreläsning kommer Per-Ola att berätta om viktiga lärdomar kring utvecklingen av det mobila närsjukvårdsteamet, det nya uppdraget att arbeta strategiskt inom Örebro kommun med utvecklingen kring stärkt medicinsk kompetens och omställningen till en god och nära vård, samt utmaningar, möjligheter och planer framåt.Per-Ola är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

14:30
Så arbetar Örebro kommun för stärkt medicinsk kompetens och förbättrade strukturer för samverkan kring en god och nära vård av sköra äldre
  • Mobila närsjukvårdsteam – så skapas en närmare hälso- och sjukvård för den sköra äldre genom mobilitet och förstärkt samverkan
  • Läkarstrateg på förvaltningsnivå – vad innebär uppdraget och vilka är utmaningarna just nu?
  • Vilka möjligheter ser vi finns för att förbättra kvaliteten och göra vården mer tillgänglig utifrån äldres behov och vilka är utmaningarna för att ta oss dit?
  • Den sköra äldre – hur kan vi bli bättre på att ge en personcentrerad vård utifrån en helhetssyn på varje unik individ