Per-Ola Sundin

Läkarstrateg, Äldreförvaltningen
Örebro kommun

Som ett förberedande steg inför den kommande äldreomsorgslagen har Örebro kommun sedan november 2021 anställt en medicinsk strateg med läkarkompetens vars uppdrag är att stärka den medicinska kompetensen och förbättra samverkan med regionen när det gäller vården av äldre. Läkarstrategen ska vara en samordnande länk mellan kommunen och regionen samt arbeta med omställningen till en ”god och nära vård”, vilket bland annat innebär en mer personcentrerad hälso-och sjukvård utifrån individens behov. Per-Ola Sundin är specialist i internmedicin och kommer senast från Region Örebro län där han under de senaste åren arbetat som överläkare och projektledare i det mobila närsjukvårdsteam som 2017 startades gemensamt av regionen och Örebro kommun. Projektet har minskat så väl antalet besök på akutmottagningen som antalet besök på vårdcentralen hos de patienter som vårdats av teamet och visat så goda resultat att satsningen numera är permanent. Under denna föreläsning kommer Per-Ola att berätta om viktiga lärdomar kring utvecklingen av det mobila närsjukvårdsteamet, uppdraget att arbeta strategiskt inom Örebro kommun med utvecklingen kring stärkt medicinsk kompetens och omställningen till en god och nära vård, samt utmaningar, möjligheter och planer framåt.Per-Ola är med som talare på konferensen Nära vård i framtidens äldreomsorg
18 januari

13:50
Stärkt medicinsk kompetens, mobila sjukvårdsteam och en ny vårdform för en kvalitativ och tillgänglig äldreomsorg
  • Hur stärka tillgången till medicinsk kompetens i den kommunala primärvården för mer kvalitativ och jämlik vård av äldre?
  • Så skapas en mer tillgänglig hälso- och sjukvård för den sköra äldre genom mobilitet och förstärkt samverkan inom samt mellan kommuner
  • Så blir vi bättre på att ge en personcentrerad vård utifrån individens behov
  • Pilotprojekt Mellanvårdsenhet – så rör vi oss mot en mer nära vård genom en ny vårdform