Robert Eriksson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Salems Kommun

Klagomålshanteringen är ofta ett stort och krävande område som tar mycket av tid och energi i anspråk. De inkommer ofta i en strid ström och det är viktigt att hålla koll på var i beslutsprocessen ärendena befinner sig. Dessutom är det lätt att hamna mitt i olika intressekonflikter som gör att arbetssituationen stundtals kan upplevas pressad. Vad kan man göra för att underlätta? Under denna föreläsning kommer du att få många praktiska och handfasta tips om hur man kan skapa en mer effektiv, likvärdig och rättssäker handläggning av klagomål. Du får konkreta exempel på hur man skriver juridiskt hållbara och lättförståeliga föreläggande och hur man kan strukturera ärendeprocessen med tydliga mål och nyckeltal som både effektiviserar handläggningen och minskar stressen. Robert Eriksson har lång erfarenhet av miljöinspektörsrollen och har ett bra helhetsgrepp av klagomålshantering och hur denna process kan effektiviseras. Han har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som miljöutredare på Sweco och dessförinnan arbetade han i 17 år som miljöhandläggare och processutvecklare på miljöförvaltningen i Stockholms stad.Robert är med som talare på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

16:40
Klagomålshantering – hur skapas en effektiv, likvärdig och rättssäker handläggning inom hälsoskydd, från att klagomål inkommer till beslut om avslut?
  • Vad kan vi vinna på att skriva delegationsbeslut i klagomålsärenden? – viktiga incitament
  • Vilka typer av delegationsbeslut skrivs i ett klagomålsärende?
  • Hur skriver man ett rättssäkert och tydligt beslut? – konkreta tips och exempel
  • Hur kan man arbeta för att få en kommun/region att bli mer likriktad och rättssäker?
  • Pressad arbetssituation? – Varför upplever man press som hälsoskyddshandläggare och vad kan man göra för att underlätta?