Sofia Spolander

Managementkonsult
Public Partner

Att skapa bra förutsättningar för ett gott och effektivt samarbete mellan nyvalda politiker och tjänstepersoner är en av de viktigaste uppgifterna vid mandatskiften. Det gäller att snabbt och effektivt introducera nya förtroendevalda i fullmäktige och nämnder och förse dem med nödvändig kunskap för att ta sig an det politiska arbetet på bästa sätt. En bra start på samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker lägger grunden för ett gott samtalsklimat i den politiska debatten och högre effektivitet i hela kommunorganisationen. Vad är viktigt att tänka på både för att skapa en bra grund men också för att bygga förutsättningar för långsiktigt effektivt samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner?

Under denna föreläsning kommer Sofia att dela med sig av sina erfarenheter kring hur man på bästa sätt lägger grunden för tydlighet i rollfördelning och processer som i sin tur skapar förutsättningar för ett gott samarbete. Sofia har gedigen kunskap om kommunalpolitiska processer och samspelet mellan politiker och tjänstepersoner från ett tiotal kommuner och roller som stabschef, kanslichef och administrativ chef. Hon har i flera roller arbetat nära den politiska ledningen och bland annat ansvarat för budgetprocessen och ärendeberedningsprocessen. Hon har även egen tidigare erfarenhet som förtroendevald i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ett antal nämnder.Sofia är med som talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2024
9 februari

13:30
Ny mandatperiod – så skapas förutsättningar för gott samarbete mellan tjänstepersoner och nya förtroendevalda
  • Vad innebär det att vara förtroendevald i en politisk styrd organisation och hur stöttar man som tjänsteperson sin politik i ett alltmer föränderligt politiskt landskap?
  • Hur kan jag som kommunsekreterare bidra till tydlighet i gråzonen mellan vad:et och hur:et?
  • Korvstoppning eller kompetensutveckling – vad är viktigt för att skapa en effektiv politikerutbildning?
  • Nya människor i sammanträdesrummet – om att sätta gemensamma spelregler och skapa både tillit till det demokratiska systemet och effektivitet mellan politik och förvaltning