Staffan Svärd

Professor, tidigare dekan och prefekt
Uppsala universitet

”Det känns som att jag har allt ansvar men inga mandat!” Som prefekt och föreståndare leder man mitt i spänningarna mellan kollegialitet och linjestyrning. Att balansera och förena dessa styrmodeller på ett bra sätt är en stor utmaning. Ingen annan enskild roll behöver så tydligt hantera dessa spänningar. Prefektens utmaningar är kända och beskrivs ungefär på samma sätt av prefekter i Sverige och i andra länder, men förslag på lösningar har lyst med sin frånvaro. Projektet ”Prefektrollen” vid Uppsala universitet har identifierat problem och lösningar för ett hållbart och gott prefektledarskap – och det involverar alla på ett lärosäte. Staffan Svärd har varit en av projektledarna för detta projekt som kommit med ett antal tydliga och konkreta förslag på förändringar som kan skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart och gott prefektskap. Staffan är professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och har tidigare tjänstgjort som både prefekt och dekan. Under denna föreläsning kommer du få ta del av vilka utmaningar man identifierat, vilka förslag på lösningar som presenterats och hur dessa tagits emot och vidareutvecklas inom området ledarskap och strategisk förnyelse.Staffan är med som talare på konferensen Framtidens ledarskap i akademin 2023
7 februari

11:40
Att leda i spänningarna mellan kollegialitet och linjestyrning – hur skapas bättre förutsättningar för ett hållbart och gott prefektledarskap?
  • Stärkt linje mellan vicerektor/dekan och prefekt – så skapas bättre förutsättningar för prefekten att leda och utveckla verksamheten
  • Hur kan vi förtydliga organisation och support vid komplexa personalärenden för bättre förutsättningar att verka som akademisk ledare?
  • Hur kan roller och beslutsstrukturer förtydligas för att skapa mer tydlighet och en mer effektiv tidsanvändning för prefekten?
  • Vad är viktigt vid introduktion av en ny prefekt och överlämning från avgående?
  • Hur kan vi attrahera kompetenta prefektkandidater genom att tydliggöra förutsättningar för uppdraget och vad det medför på kort och lång sikt både för universitetet i stort och för den som blir prefekt?
  • Gemensamma mål och medarbetarpolicy – hur skapas bättre konstitutionella förutsättningar och hur kan dessa bidra till att värna kollegialitet och akademisk frihet?