Tomas Kroksmark

Professor Emeritus
Jönköping University

Tomas är professor emeritus i pedagogiskt arbete och legitimerad lärare. Hans senaste års forskning har rört sig om En skola på vetenskaplig grund med forskande lärare samt Hur världens bästa undervisning och lärande utformas i Singapore, Kina och Sydkorea. Tomas har skrivit fyra böcker inom just de här områdena där den senaste är publicerad 2017.Tomas är med som talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 1

09:10
Så utvecklar du skolan i linje med den reviderade läroplanen – riktlinjer och förskolans uppdrag
  • Förskolans pedagogiska uppdrag i läroplanen som grund för det systematiska kvalitetsarbetet
  • Hur förskolans innehåll och upplägg ska prioriteras i enlighet med de reviderade läroplansmålen
  • Skollagens krav på vetenskaplig grund för lärande och utveckling

Aktuell forskning om undervisningsbegreppet, dess betydelse och vad det innebär i praktiken

  • Undervisning och lärande i förskolans styrdokument – vad betyder begreppen och hur kan vi förhålla oss till de i praktiken?
  • Hur undervisningsbegreppet kan lyftas i revideringen av läroplanen och hur arbetet med att klargöra både olika ansvarsroller och undervisning i verksamheten kan ske
  • Hur kan vi förstå målstyrda processer som ska leda och syfta till utveckling och lärande?
  • Få konkreta exempel på hur du kan synliggöra och utveckla undervisningen med kollegiala lärprocesser, från planering till utvärdering och utveckling
  • Undervisningstraditioner – hur olika kan vi göra? Vilka olika undervisningsverktyg kan praktiseras i förskolan för att stödja barns lärande?