Konferenser 2024-02-26

Funktionsprogram som verktyg för likvärdiga skol- och förskolelokaler

I Västerås stad har man nyligen tagit fram ett funktionsprogram för lokaler för skolan och förskolan som presenteras i form av en föreläsning på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer den 18-19 mars i Stockholm.

Hem / Konferenser / Funktionsprogram som verktyg för likvärdiga skol- och förskolelokaler

Skol- och förskolebyggnation är en komplex uppgift och det är många frågor som man behöver få svar på när man arbetar i förstudie- och programhandlingsskedet. Hur ser vi till att byggnationen resulterar i likvärdiga och goda lärmiljöer? Hur tar vi tillvara på olika aktörers kunskaper genom hela projektet?

En del av lösningen heter kunskapsbaserat funktionsprogram som rätt utformat kan ge ett effektivt stöd i arbetet med förstudie, projektering, byggnation och uppstart av verksamheten.

Rainer Wiesner, Västerås stad och Margareta Löfgren, Archus AB har arbetat med Västerås stads nya funktionsprogram för skola och förskola för Västerås stad. Vi är så glada över att ha med Rainer och Margerata som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer där de föreläser om hemligheten bakom ett framgångsrikt funktionsprogram för skola och förskola.

Vi ställde några frågor till Rainer och Margareta inför deras föreläsning:

Ni är med som föreläsare på Framtidens skol- och förskolemiljöer den 18 mars. Kan ni berätta lite mer om er själva – er bakgrund och vad ni jobbar ni med idag?
Rainer:
Jag är nu sedan 4 år lokalplanerare för grundskolor och strateg/lokalplanerare för Gymnasiet och Vuxenutbildningen i Västerås stad. Min tidigare bakgrund är inom skolverksamheten där jag under de senare åren arbetat som förstelärare och bitr. rektor inom gymnasieskolan.

Margareta: Jag är arkitekt på Archus och har ett särskilt hjärta för lärmiljöer. Jag har ritat skolor och förskolor under 20 år, i alla skeden från förstudier till bygghandlingar.

På konferensen kommer ni att föreläsa om funktionsprogram för skolan och förskolan i Västerås stad. Hur kommer funktionsprogrammet att påverka de skolor och förskolor som byggs eller byggs om i Västerås?
Funktionsprogrammets syfte är att skapa hållbara lokaler med samhällets och barnens bästa i fokus. Genom att använda funktionsprogrammet ska de lärmiljöer som skapas i Västerås bli likvärdiga. När ett nytt projekt dras igång ska det också bli en effektivare och enklare process eftersom man inte behöver uppfinna hjulet varje gång. Den största skillnaden kommer förmodligen bli i förstudie- och programhandlingsskede, men funktionsprogrammet fungerar som ett stöd i alla skeden.

Rainer, berätta lite om processen?
Västerås stad har många skol- och förskoleprojekt på gång och var därför angelägna att få ett funktionsprogram att utgå från. Vi hade därför en rätt tight tidplan med start-workshop i början av mars och färdig remissversion i slutet av juni. I startworkshopen gjorde vi en ”risk-möjlighets-analys” för projektgenomförandet, och då blev det nog tydligt för alla i projektgruppen att vi behövde boxa in arbetet och ha en tydlig tidplan för att gå i mål i tid.

Margareta, vad var det som gjorde det här uppdraget spännande?
Att komma åt den gemensamma kunskapen och att hitta en process för att koka ner allt till ett dokument. Det finns så stor erfarenhet både i projektgruppen och hos alla andra som deltagit! Vi har använt workshops som ett viktigt verktyg både för att samla kunskap och att nå resultat. Resultaten är till stora delar inarbetat i funktionsprogrammet medan vissa delar får mogna till senare revideringar.

Till sist, vad är det viktigaste med funktionsprogrammet?
Barnrättsperspektivet och samtidigt säkerställa att barnperspektivet ligger till grund för funktionsprogrammet! Barnets bästa ska ju beaktas i alla beslut som rör barn. Det står också i barnkonventionen (som är svensk lag sedan 2020) att barnets utveckling ska säkerställas ”till det yttersta av samhällets förmåga”. Den fysiska miljön i skolor, förskolor och även utemiljön är otroligt viktigt för att alla barn ska få jämlika förutsättningar för utveckling.

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner