Konferenser 2024-03-06

Intervju med Harald Liebenstein Gegner

Vi ställde några frågor till Harald Liebenstein Gegner inför konferensen Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst den 28-29 maj.

Hem / Konferenser / Intervju med Harald Liebenstein Gegner

Harald Liebenstein Gegner, utvecklingsledare på Lunds kommun, medverkar som föreläsare på konferensen Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst den 28-29 maj.

Vi ställde några frågor till Harald inför konferensen:

Du är med som föreläsare på Ability Partner konferens “Förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst”. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad jobbar du med idag och din bakgrund?
Jag arbetar som forsknings- och utvecklingsledare inom kommunal socialtjänst. Jag är socionom med lång och gedigen erfarenhet av socialtjänsten som socialsekreterare, enhetschef och utvecklingsledare. Våren 2023 disputerade jag i socialt arbete och har nu ett uppdrag att bygga upp en lokal FoU struktur i nära samarbete med Lunds universitet. Frågor som rör socialtjänstens kunskapsutveckling har alltid varit ett intresse och i nuläget är jag involverad i kommunens omställningsarbete till en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Vilka utmaningar ser ni idag vad gäller förebyggande och kunskapsbaserat socialarbete?
Jag kan se en rad utmaningar när det gäller förebyggande och kunskapsbaserat socialt arbete. När det gäller det förebyggande arbete så tror jag är den stora utmaningen att nå de personer som har störst behov av stöd, men som socialtjänsten har svårt att nå. En annan utmaning är att det förebyggande arbete kräver ett helt annat förhållnings- och tillvägagångssätt än det etablerade arbete där tyngdpunkten ligger på myndighetsutövningen. När det gäller kunskapsbaserat arbete tror jag är den största utmaningen att vi inte alltid har kunskap om vad som fungerar. Detta gäller inte minst det förebyggande arbete. Vi vill tro att förebyggande arbete är något positivt och bra, men det finns ingen sammanhållen modell eller teori för ett sammanhållet, framgångsrikt förebyggande arbete. Människors livssituationer är så olika och komplexa vilket gör det svårt att applicera generell kunskap på individens specifika situation.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som arbetar inom socialtjänsten för att lyckas göra denna omställning?
Jag tror det första steg är att vi behöver förhålla oss till detta. Även om vi inte alltid har explicit kunskap om hur ett specifikt problem ska lösas så har vi bra kunskap om det sociala arbetets förutsättningar och villkor. Vi vet mycket om sociala problem, hur de uppstår och påverkar individen, samt vad som upprätthåller dem. Vi vet också vilka utmaningarna som finns i arbetet med människor i behov av socialtjänstens stöd. Om vi börjar att på allvar ta in denna kunskap, tror jag vi kan åstadkomma förändring. Det gäller att vi anpassar vårt arbete utifrån det vi vet och samtidigt att vi vill utforska eller undersöka det vi inte vet. Här är det viktigt att vi involverar de människor som berörs i detta utforskande. De är en viktig kunskapskälla och centrala i att vi lyckas med att ställa om till ett mer förebyggande arbete.  

På konferensen kommer du att föreläsa om “Skapande av en hållbar kunskapsorganisation för att kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver”.  Kan du nämna något mer om vad deltagarna kommer ta med sig från anförandet?
I min föreläsning kommer jag ha fokus på vikten av att skapa en struktur och en kultur som understödjer kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Menar vi allvar med att bygga en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst, behöver detta genomsyra hela organisationen, allt från visionen till konkreta aktiviteter. Det krävs politisk- och organisatorisk vilja att sätta kunskap på agendan, och det krävs samarbete med universiteten och andra central aktörer för att det ska bli verklighet. Det är bland annat det jag pratar om och så kommer jag ge några konkreta och handfasta exempel hur man kan gå tillväga för att skapa en hållbar kunskapsorganisation.

Intervjun är gjord av Frida Carlsson, Ability Partner