Konferenser 2023-11-02

Intervju med Therese Alvén

Therese Alvén är fastighetsstrateg och medverkar som en av kursledarna på Utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning. Vi ställde några frågor till Therese inför att hon ska hålla i sin kurs:

Hem / Konferenser / Intervju med Therese Alvén

Therese Alvén är fastighetsstrateg och medverkar som en av kursledarna på Utbildningsprogram Strategisk lokalförsörjning. Vi ställde några frågor till Therese inför att hon ska hålla i sin kurs:

Du är med som en av kursledarna på Ability Partner nyutvecklade kurs Strategisk lokalförsörjning. Kan du berätta lite mer om dig själv – vad du jobbar med idag och din bakgrund inom området?
Jag är jurist i botten och har jobbat med fastigheter på olika sätt i över 20 år, både i privat och offentlig sektor. De senaste 10 åren har jag jobbat inom den kommunala sektorn med allt från strategisk lokalförsörjning, stadsutveckling, fastighetsförvaltning till fastighetsekonomi och därtill organisatoriska frågor. Mina roller har varit alltifrån lokal- och fastighetsstrateg till fastighetsutvecklare och fastighetschef. Jag driver sedan i våras eget företag där jag är rådgivande konsult till kommuner i frågor som rör alla dessa områden.  

Vilka utmaningar ser du idag vad gäller lokalförsörjning inom offentlig sektor och specifikt hos kommuner?
Många kommuners utmaningar idag är att kombinera ett föränderlig befolkningsantal med de investeringar som behövs i befintliga och tillkommande fastigheter. Många byggnader har nått sin tekniska livslängd inom kommun Sverige och behöver renoveras eller bytas ut för att tillgodose till exempel en kommunal tillväxt eller en bra service till medborgarna. Investeringsmässigt är det mycket kostsamt och tär på kommunernas investeringsram men även på framtida hyreskostnader. Ska man bygga själv eller hyra är en återkommande fråga som det inte finns något enkelt svar på.

Hur kan man arbeta för att hantera dessa utmaningar? Vad krävs av dem som arbetar med lokalförsörjning för att arbeta strategiskt och säkra tillgången till ändamålsenliga lokaler?
Det enkla och korta svaret på detta är samverkan! För att veta vad man behöver och när det behövs krävs en nogsam planering som sker med god framförhållning. Men det är inte bara de som jobbar med lokalförsörjningen som sitter på facit utan det krävs samverkan inom flera delar inom kommunen, t.ex. med samhällsbyggnad, verksamheterna som använder lokalerna och ekonomifunktionen. Olika intressen måste vägas mot varandra. Sist men inte minst så är det också alltid en politisk fråga att avgöra hur man ska göra. Det är därför viktigt att förankring alltid sker med politiken.    

På utbildningsprogrammet kommer du prata inom temat ”Effektiv lokalförsörjningsprocess i praktiken”. Kan du nämna något om vad deltagarna får med sig från din del på kursen?
Jag kommer att fokusera på vad som behövs för att ta fram en bra grund att stå på inför den strategiska lokalförsörjningen (om det nu är en lokalförsörjningsplan eller underlag till mål och budget). Vad behöver verksamheterna bidra med och hur ser det befintliga beståndet ut gällande teknisk status, ändamålsenlighet och kapacitet? Hur analyserar man och får fram en strategi som beskriver vad som ska behållas, avyttras, utvecklas eller byggas nytt. Och som jag nämnde ovan, hur ska detta förankras på bästa sätt? Det finns inga givna mallsvar som fungerar överallt utan hänsyn behöver tas till den specifika kommunens förutsättningar. 

Intervjun är gjord av Nina Eriksson, Ability Partner